קביעת תצורה של אפשרויות קישוריות קווית ומצב התאוששות מהפסקת חשמל
קביעת תצורה של אפשרויות קישוריות קווית ומצב התאוששות מהפסקת חשמל
View content for :
Product:

קביעת תצורה של אפשרויות קישוריות קווית ומצב התאוששות מהפסקת חשמל

השתמש במסמך עזר זה כדי שיסייע לך בשדרוג, קביעת תצורה מחדש ופתרון בעיות של המדפסת; ובהגדרה של מצב ההתאוששות מהפסקת חשמל בכרטיסי אפשרות הקישוריות.
ראש ההדפסה מתחמם במהלך ההדפסה. כדי להגן מפני נזק לראש ההדפסה וסיכון לפציעה, הימנע מנגיעה בראש ההדפסה. בצע תחזוקה של ראש ההדפסה רק באמצעות עט הניקוי.
הכנה להתקנה
– אין צורך בכלים לנוהל זה.
  • נתק את תקע ז"י מהצד האחורי של המדפסת.
  • הסר כבלי ממשק והתקני USB מהמדפסת כדי להגן עליך ועל המדפסת.
  • הדבר יסייע במניעת תאונות ונזק למדפסת ולך.

קבלת גישה לכרטיס מודול הקישוריות או לחריץ ריק.

פתח את דלת הגישה למודול על-ידי לחיצה מטה בקצה האצבע בחלק העליון של הדלת. פעולה זו תשחרר את התפס. משוך את הדלת כלפי מטה והרחק מהמדפסת.
מציג דלת קישוריות קווית אחורית שהוסרה.

הסרת כרטיס מודול קישוריות

לכרטיסי המודול יש חור שמנוקב בקצה כרטיס המודול כדי למשוך את הכרטיס החוצה. השתמש באצבעותיך, בגוף מחבר כבל מחובר או באובייקט בעל קצה מחודד כדי למשוך את הכרטיס החוצה.
מציג דלת קישוריות קווית אחורית שהוסרה.
מודול היציאה הטורית דורש שימוש באצבעות, בעט או במברג קטן בעל להב שטוח כדי להוציא את הכרטיס.
מציג דלת קישוריות קווית אחורית שהוסרה.

קביעת מגשר מצב התאוששות מהפסקת מתח

מצב התאוששות מהפסקת חשמל זמין רק במדפסות בהן מותקן מודול קישוריות מדפסת.
למודולי קישוריות מדפסת יש מגשר מצב התאוששות מהפסקת מתח המוגדר למצב OFF (מופסק). כאשר המגשר מוגדר למצב ON (מופעל), המדפסת תופעל באופן אוטומטי בעת חיבור למקור מתח ז"ח פעיל (ON).
העבר את מגשר AUTO‏ (Power Failure Recovery Mode)‎ (אוטומטי - מצב התאוששות מהפסקת מתח) ממצב OFF (מופסק) למצב ON (מופעל).
1 – ברירת מחדל: מצב התאוששות מהפסקת חשמל הוא OFF (כבוי)
2 – מצב התאוששות מהפסקת חשמל הוא ON (מופעל)

התקנת כרטיס מודול קישוריות

דחוף את כרטיס המעגל פנימה באטיות אך בחוזקה עד שהכרטיס רק חולף על פני השפה הפנימית של דלת הגישה.
מציג כרטיס קישוריות שהוכנס למדפסת.

התקנת דלת מודול קישוריות

ישר את תחתית הדלת עם השפה התחתונה של פתח הגישה למודול. החלק את הדלת כלפי מעלה ולחץ את המכסה למצב סגור. לשוניות הנעילה מתחברות לבסיס מתחת לכרטיס המודול שהוכנס.
מציג התקנה של דלת מודול הקישוריות.