התקנת מודול קישוריות אלחוטית
התקנת מודול קישוריות אלחוטית
View content for :
Product:

התקנת מודול קישוריות אלחוטית

השתמש בנוהל הזה כדי להתקין את מודול הקישוריות האלחוטית.
פריקת האנרגיה האלקטרוסטטית שמצטברת על פני הגוף האנושי או על משטחים אחרים עלולה לגרום נזק ולהרוס את ראש ההדפסה או רכיבים אלקטרוניים אחרים בהתקן זה. חובה לפעול לפי נוהלי העבודה הבטוחה עם חשמל סטטי בעת העבודה עם ראש ההדפסה או עם הרכיבים האלקטרוניים שמתחת למכסה העליון.
הכנה להתקנה
 1. הסר את גליל המדיה ממחזיק גליל המדיה.
 2. נתק את תקע ז"י מהצד האחורי של המדפסת.
 3. הסר כבלי ממשק והתקני USB
אין צורך בכלים לנוהל זה.
 1. קבלת גישה לאזור הקישוריות האלחוטית
 2. הפוך את המדפסת כדי לגשת לדלת הקישוריות האלחוטית.
 3. פתח את דלת הגישה למודול על-ידי דחיפת התפס בחלק העליון של הדלת. בבסיס המדפסת יש אזור משוקע עבור האצבע שלך. פעולה זו תשחרר את התפס. הרם וסובב את הדלת כלפי מעלה כדי להסיר אותה.
  מציג את דלת הגישה האלחוטית מהחלק התחתון של המדפסת.
 4. ישר את זרוע האנטנה (1) לתוך השקע. הנמך ויישר את המודול למחבר Wi-Fi (3) של המדפסת. דחוף את המודול (2) בעדינות אך בכוח עד שהוא מקובע במקומו.
  מציג את יישור מודול האלחוט והכנסה למדפסת.
  דלת הקישוריות האלחוטית לא תיסגר בצורה הנכונה אם המודול אינו מקובע היטב במקומו.
 5. דחוף את הדלת כדי לנעול את התפס.
  מציג את יישור מודול האלחוט והכנסה למדפסת.
 6. מקם את שלוש המדבקות בחלק התחתון של המדפסת (1). מדבקות אלה (2 ו-3) מסייעות בקביעת תצורת המדפסת (ובקביעת תצורה מחדש במועד מאוחר יותר) של המדפסת. מדבקות תצורת המדפסת האלו מסייעות ליישומים לנייד, לשימוש בסורקים ולתמיכה למדפסת.
  Prikazuje mjesta za dodavanje konfiguracijskih naljepnica na dnu pisača.
חבר מחדש את כבלי החשמל והממשק של המדפסת לאחר שכל ערכות שדרוג החומרה נוספו למדפסת.
מומלץ לעדכן את קושחת המדפסת כדי לוודא שמודול המדפסת ומודול האלחוט הם באותה גרסה ובגרסה העדכנית ביותר. ראה עדכון קושחת המדפסת.
מודול הקישוריות האלחוטית צריך להיות בעל הגדרת Wi-Fi ו-Bluetooth לשימוש לצורך תקשורת עם המדפסת.
המדפסת מוגדרת כברירת מחדל לפעול ברשת Wi-Fi או ב-Ethernet LAN עם DHCP המשמש לרשתות אישיות. הרשת מספקת באופן אוטומטי כתובת IP רשתית חדשה בכל פעם שמפעילים את המדפסת. מנהל התקן ההדפסה של Windows מתחבר למדפסת באמצעות כתובת IP סטטית כדי להתחבר למדפסת ומשמש בדרך כלל בסביבות עבודה ברשת מבוקרות. ראה הגדרת שרת הדפסה Wi-Fi אופציונלי.
עיין במדריכים הבאים באתר האינטרנט של Zebra בכתובת zebra.com/manuals.
 • Wired and Wireless Print Server User Guide (מדריך למשתמש בשרת הדפסה קווי ואלחוטי)
 • Bluetooth Wireless Guide (מדריך אלחוט Bluetooth)