קביעת מגשר מצב התאוששות מהפסקת מתח
קביעת מגשר מצב התאוששות מהפסקת מתח

קביעת מגשר מצב התאוששות מהפסקת מתח

ניתן לקבוע את תצורת המדפסת להפעלה מחדש לאחר הפסקת חשמל, ללא נוכחות אדם, באמצעות מצב Power Failure Recovery (התאוששות מהפסקת מתח) המוגדר.
  • הסר את כבל החשמל מגב המדפסת.
  • הסר את כל כבלי ממשק המדפסת המחוברים.
מצב התאוששות מהפסקת חשמל זמין רק במדפסות בהן מותקן מודול קישוריות מדפסת.
למודולי קישוריות מדפסת יש מגשר מצב התאוששות מהפסקת מתח המוגדר למצב OFF (מופסק). כאשר המגשר מוגדר למצב ON (מופעל), המדפסת תופעל באופן אוטומטי בעת חיבור למקור מתח ז"ח פעיל (ON).
  1. הסר את דלת הגישה של המודול ואת מודול הקישוריות. ראה קביעת תצורה של אפשרויות קישוריות קווית ומצב התאוששות מהפסקת חשמל עבור הוראות לגבי 'הסרת כרטיס מודול קישוריות'.
  2. העבר את מגשר AUTO‏ (Power Failure Recovery Mode)‎ (אוטומטי - מצב התאוששות מהפסקת מתח) ממצב OFF (מופסק) למצב ON (מופעל).
  3. התקן מחדש את מודול הקישוריות ואת דלת הגישה למודול. ראה קביעת תצורה של אפשרויות קישוריות קווית ומצב התאוששות מהפסקת חשמל עבור הוראות לגבי 'התקנת כרטיס מודול קישוריות'.