ניקוי והחלפה של גליל ההדפסה
ניקוי והחלפה של גליל ההדפסה
View content for :
Product:

ניקוי והחלפה של גליל ההדפסה

גליל ההדפסה (גליל הנעה) אינו דורש ניקוי בדרך כלל. בדרך כלל, אבק נייר ונייר מגן יכולים להצטבר מבלי להשפיע על פעולות ההדפסה.
נקה את גליל ההדפסה (ונתיב המדיה) בכל פעם שיש ירידה משמעותית בביצועים, באיכות ההדפסה או בטיפול במדיה של המדפסת. גליל ההדפסה הוא משטח ההדפסה וגליל ההנעה של המדיה. אם המדיה ממשיכה להידבק או להיתקע לאחר הניקוי, יש להחליף את גליל ההדפסה.
מזהמים על גליל ההדפסה יכולים לפגוע בראש ההדפסה או לגרום להחלקה או להידבקות של המדיה במהלך הדפסה. יש לנקות מיד חומרי דבק, לכלוך, אבק רגיל, שמנים ומזהמים אחרים בגליל ההדפסה.
נקה את גליל ההדפסה במטלית נטולת-סיבים (כגון מטלית Texpad) או מטלית לחה, נקייה ושאינה משירה סיבים המורטבת קלות באיזופרופיל אלכוהול (רמת טוהר של 99.7% לפחות).
 1. הסרה של גליל ההדפסה
 2. פתח את המכסה (ואת דלת המנפק, אם מותקן מנפק). הוצא את המדיה מאזור גליל ההדפסה.
 3. משוך את לשוניות שחרור התפס של מסבי גליל ההדפסה (1) בצד ימין ובצד שמאל לעבר חזית המדפסת וסובב אותן כלפי מעלה.
 4. הרם את גליל ההדפסה מתוך המסגרת התחתונה של המדפסת באמצעות זרועות המסב (1).
 5. החלק את גלגל השיניים ואת שני המסבים מהציר של גליל ההדפסה.
 6. ניקוי בלבד - נקה את גליל ההדפסה במטלית מורטבת קלות באלכוהול. נקה מהמרכז כלפי חוץ. חזור על התהליך עד שכל משטח הגליל נוקה. אם הייתה הצטברות דבק או חסימת מדבקות כבדה, חזור עם מטלית חדשה כדי להסיר מזהמים שנותרו, משום שהניקוי הראשוני עשוי לדלל, אבל לא להסיר לגמרי חומרי דבק ושמנים.
 7. סלק את מטליות הניקוי לאחר השימוש - אל תשתמש בהן שוב.
 8. ודא שהמסבים וגלגלי ההנעה נמצאים על ציר גליל ההדפסה.
 9. ישר את גליל ההדפסה ביחס לגלגל השיניים בצד שמאל והורד אותו אל המסגרת התחתונה של המדפסת.
 10. סובב את לשוניות שחרור התפס של מסבי גליל ההדפסה, בצד ימין ובצד שמאל, לעבר הצד האחורי של המדפסת, ולחץ אותן למקומן.
 11. הנח למדפסת להתייבש למשך דקה אחת לפני סגירת דלת מנפק המדבקות, מכסה המדיה או טעינת מדבקות.