תחזוקה אחרת במדפסת
תחזוקה אחרת במדפסת

תחזוקה אחרת במדפסת

אין נהלי תחזוקה אחרים ברמת המשתמש מעבר לאלו המפורטים בשאר פרק זה. סוללת שעון זמן אמת (RTC), נתיכי המדפסת או נתיכי ספק הכוח אינם ניתנים לטיפול המשתמש במדפסת זו.

סוללת שעון זמן אמת (RTC)

שעון זמן אמת (RTC) נכלל במדפסת. משך החיים הנקוב של סוללת השעון הוא בערך עשר (10) שנות שירות והיא אינה ניתנת להחלפה על-ידי המשתמש. כדי להחליף את המעגל המודפס, פנה לטכנאי שירות מורשה של Zebra.
תוכל להבחין מתי מתח הסוללה נמוך כאשר המדפסת מספקת חותמת זמן שגויה באופן עקבי. רק טכנאי שירות מורשה רשאי להחליף את הסוללה. השתמש רק בסוללה חלופית מאושרת מתוצרת Zebra.
מחזר את הסוללה על-פי החוקים והתקנות המקומיים. עטוף את הסוללה בעת סילוק (או אחסון) כדי להימנע מקצר.
אסור לחמם, לפרק או לסלק את הסוללה באש.
אסור לקצר את הסוללה. יצירת קצר בסוללה עלולה לגרום ליצירת חום, שריפה או פיצוץ.

נתיכים

אין נתיכים ניתנים להחלפה במדפסת או בספק הכוח.