החלפת ראש ההדפסה ZD611T
החלפת ראש ההדפסה ZD611T
View content for :
Product:

החלפת ראש ההדפסה
ZD611T

נוהל זה מדריך אותך בהחלפת ראש ההדפסה.
קרא נוהל זה תחילה לפני שתתחיל בתיקון.
 • כבה את המדפסת.
 • פתח את המדפסת כדי לקבל גישה לראש ההדפסה (1).
ראש ההדפסה מתחמם במהלך ההדפסה. כדי להגן מפני נזק לראש ההדפסה וסיכון לפציעה, הימנע מנגיעה בראש ההדפסה. בצע תחזוקה של ראש ההדפסה רק באמצעות עט הניקוי.
פריקת האנרגיה האלקטרוסטטית שמצטברת על פני הגוף האנושי או על משטחים אחרים עלולה לגרום נזק ולהרוס את ראש ההדפסה או רכיבים אלקטרוניים אחרים בהתקן זה. חובה לפעול לפי נוהלי העבודה הבטוחה עם חשמל סטטי בעת העבודה עם ראש ההדפסה או עם הרכיבים האלקטרוניים שמתחת למכסה העליון.
מציג את ראש ההדפסה עם אזהרות ESD ומשטח חם
 1. הסרה
 2. דחוף את תפס השחרור של ראש ההדפסה לעבר ראש ההדפסה (מוצג בירוק לצורך הבלטה). צד ימין של ראש ההדפסה משתחרר כלפי מטה והלאה מזרוע הנעילה של ראש ההדפסה.
  מציג את ראש ההדפסה משוחרר ותלוי.
 3. הסט את הצד הימני המשוחרר של ראש ההדפסה אל מחוץ למדפסת. משוך אותו מעט כדי לשחרר את הצד השמאלי של ראש ההדפסה. משוך את ראש ההדפסה מטה ושחרר אותו מגררת הסרט לצורך גישה לכבלים המחוברים שלו.
  מציג את ראש ההדפסה משוחרר ותלוי.
 4. משוך בעדינות אך בחוזקה את שתי רתמות המחברים של ראש ההדפסה (1) מראש ההדפסה (2).
  מציג את ראש ההדפסה משוחרר ותלוי.
 5. התקנה
 6. ישר את ראש ההדפסה החדש בהתאם למדפסת. דחוף את מחבר כבל ראש ההדפסה הימני לתוך ראש ההדפסה. צורת המחבר אינה מאפשרת חיבור שגוי.
 7. דחוף את מחבר כבל ראש ההדפסה השמאלי (2) לתוך ראש ההדפסה (1).
  מציג את ראש ההדפסה החדש מחובר.
 8. הכנס את הלשונית המרכזית של מכלול ראש ההדפסה לחריץ המרכזי בזרוע תליית ראש ההדפסה בגררת הסרט.
  מציג את לשונית היישור המרכזית של ראש ההדפסה נכנסת לתוך החריץ בזרוע המפעיל לראש ההדפסה.
 9. הכנס את הלשונית השמאלית של מכלול ראש ההדפסה (2) לחריץ המשוקע (1) בצד שמאל של גררת הסרט.
  מציג את הלשונית והחריץ השמאליים של מכלול ראש ההדפסה.
 10. דחוף את צד ימין של ראש ההדפסה לתוך המדפסת עד שהתפס נועל את צד ימין של ראש ההדפסה אל המדפסת.
  מציג את הצד הימני של ראש ההדפסה ננעל.
 11. ודא שראש ההדפסה נע מעלה ומטה בחופשיות בעת הפעלת לחץ, ונותר במצב נעול כאשר הוא משוחרר.
  מציג את דחיפת ראש ההדפסה כדי לוודא שראש ההדפסה נתפס כהלכה.
לאחר ההתקנה
 1. נקה את ראש ההדפסה. נגב שרידי שומנים של עורך (טביעות אצבע) ולכלוך מראש ההדפסה באמצעות עט ניקוי חדש. נקה ממרכז ראש ההדפסה כלפי חוץ. ראה ניקוי ראש ההדפסה ZD611T.
 2. חבר את המדפסת, החשמל מנותק.
 3. טען גליל נייר של מדבקות או קבלות ברוחב מלא. הדפסה עם גליל ברוחב מלא מוודאת שכל רכיבי ראש ההדפסה פועלים.
 4. הדפס דוח תצורה. ראה הדפסת דוח תצורה לבדיקת הדפסה.