הבעיה: עבודת מדבקה נשלחה, אין העברת נתונים
הבעיה: עבודת מדבקה נשלחה, אין העברת נתונים

הבעיה: עבודת מדבקה נשלחה, אין העברת נתונים

מצב

תבנית מדבקה נשלחה למדפסת אך לא זוהתה. נורית החיווי
DATA
(נתונים) לא מהבהבת.

הגורם

פרמטרי התקשורת שגויים עבור תקשורת ממשק טורי אופיינית.

תיקון

תמיכת מדפסת פנימית
  • בדוק את הגדרות התקשורת של התוכנה או מנהל התקן ההדפסה (אם רלוונטי).
  • יציאה טורית בלבד - בדוק את הגדרת פרוטוקול לחיצת יד והגדרות היציאה הטורית של המדפסת. ההגדרה בשימוש חייבת להיות תואמת להגדרה המוגדרת במחשב המארח.
  • הכבל הטורי בו אתה מנסה להשתמש אינו כבל DTE או DCE סטנדרטי, הוא פגום, או ארוך מדי לפי מפרטי יציאות טוריות RS-232.
  • כבל הממשק עשוי להיות ארוך מדי, לא עומד במפרטי הממשק, לא מוגן או מנותב כהלכה על ידי מקורות רעש אלקטרוני (נורות פלואורסצנט, שנאים, מנועים וכדומה).
  • ראה ממשק טורי (הגדרה), דרישות כבלי ממשק, ו
    ממשק יציאה טורית
    (חיווט מחבר).