SmartCal (כיול חכם) של מדיה
SmartCal (כיול חכם) של מדיה

SmartCal (כיול חכם) של מדיה

SmartCal (כיול חכם) משמש לכיול מהיר של המדפסת למדיה הטעונה כעת.
במהלך SmartCal (כיול חכם), המדפסת קובעת באופן אוטומטי את סוג חישת המדיה (מרווח, קו שחור או חריץ) ותמדוד את אורך המדיה.
 1. ודא שהמדיה טעונה נכון, מכסה המדפסת סגור ומתח המדפסת מופעל.
 2. לחץ לחיצה ממושכת על הלחצנים
  PAUSE
  (השהיה) +
  CANCEL
  (ביטול) למשך שתי שניות.
 3. המדפסת תזין ותמדוד מספר מדבקות. לאחר הסיום, המדפסת תחזור למצב
  מוכן
  .
אם המדפסת לא זיהתה וכיילה נכון את המדיה, עיין בנוהל כיול מדיה ידני בהמשך פרק זה.