כיצד לטעון גליל מדיה – ZD611T
כיצד לטעון גליל מדיה – ZD611T
View content for :
Product:

כיצד לטעון גליל מדיה –
ZD611T

נוהל זה מיועד להתקנים האופציונליים במדפסת המיועדים לתלישה (מסגרת רגילה), ניפוק מדבקות או חיתוך מדיה.
 1. החלק את תפסי השחרור לחלק הקדמי כדי לשחרר את הכיסוי.
  מציג את פתיחת הכיסוי של ZD421
 2. פתח את מחזיקי הגליל ומקם את הגליל בתוך המדפסת.
  מציג הכנסת מדיה למחזיק הגליל של המדפסת
  מציג הכנסת מדיה למחזיק הגליל של המדפסת
 3. ודא שהגליל מסתובב בחופשיות. אסור שהגליל ינוח בתחתית תא המדיה.
 4. משוך את קצה הגליל מעבר לקצה הקדמי של המדפסת.
 5. דחף את המדיה מתחת לשני מובילי המדיה.
  מציג את המדפסת עם מדיה הפוכה כדי לגשת לחיישן הניתן להזזה.
 6. הפוך את המדיה כדי לגשת לחיישן ולצד האחורי של המדיה.
  מציג את המדפסת עם מדיה הפוכה כדי לגשת לחיישן הניתן להזזה.
 7. ישר את חיישן המדיה הניתן להזזה עבור סוג המדיה שלך.
  מציג מיקום חיישן של ברירת מחדל עם מדיית מדבקה וקבלה סטנדרטית.
  1 – מיקום חיישן של ברירת מחדל (חישת מערך/מרווח טרנסמיסיבית)
  2 – מדבקות סטנדרטיות
  3 – קבלה סטנדרטית (גליל רציף מוצג במדפסת)
  מציג את מיקום החיישן עבור מדיה מיוחדת עם סימונים, חורים או חריצים.
  1 – מיקומים שאינם במרכז (רפלקטיבי)
  3a – מדבקת קו שחור
  4a – מדבקת סימון שחור (מוצגת במדפסת)
  2 – חריץ או חור (מדבקה או תלישה)
  3b –תלישה עם קו שחור (רציפה)4b – תלישה עם סימן שחור (רציפה)
  4b – תלישה עם סימן שחור (רציפה)