קושחה
קושחה

קושחה

מונח המשמש לציון תוכנית ההפעלה של המדפסת. התוכנית יורדת אל המדפסת מהמחשב המארח ומאוחסנת בזיכרון הבזק. בכל פעם שמדליקים את המדפסת, תוכנית הפעלה זו מתחילה לפעול. התוכנית הזו מבקרת מתי להזין את המדיה לפנים או לאחור ומתי להדפיס נקודה על מדיית המדבקה.