מדיה מחורצת
מדיה מחורצת

מדיה מחורצת

סוג של חומר לתגיות הכוללת אזור חיתוך שהמדפסת יכולה לזהות כסימון תחילת מדבקה. לרוב זהו חומר כבד יחסית ודמוי קרטון, אשר נחתך או נתלש מהתגית הבאה. ראה מדיית מרווח/חריץ.