ממשק יציאה טורית
ממשק יציאה טורית

ממשק יציאה טורית

המדפסת ZD 620‏ / ZD420 משתמשת ב-DTE ו-DCE של Zebra Auto-Detecting (זיהוי אוטומטי של Zebra) עבור ממשק RS-232 בעל 9 פינים.
פין
DTE
DCE
תיאור (DTE)
‎1‎
5V
לא בשימוש
‎2‎
RXD
TXD
קלט RXD (קבל נתונים) למדפסת.
3
TXD
RXD
פלט TXD (שדר נתונים) מהמדפסת
‎4‎
DTR
DSR
פלט DTR (מסוף נתונים מוכן) מהמדפסת - שולט במועדים שבהם המארח רשאי לשלוח נתונים.
5
GND
GND
הארקת מעגל.
6
DSR
DTR
קלט DSR (ערכת נתונים מוכנה) למדפסת.
‎7‎
RTS
CTS
פלט RTS (דרישה לשלוח) מהמדפסת – נמצא תמיד במצב ACTIVE (פעיל) כאשר המדפסת מופעלת.
‎8‎
CTS
RTS
CTS (ניתן לשלוח) - לא בשימוש במדפסת.
‎9‎
5V
‎+5 V @ 0.75 A - זרם מעגל FET מוגבל.
אסור שהזרם המרבי הזמין דרך היציאה הטורית, יציאת ה-USB או שתיהן, יחרוג מסך כולל של 0.75 אמפר.
כאשר נבחרת לחיצת יד XON/XOFF במנהל התקן המדפסת, זרימת הנתונים מבוקרת באמצעות קודי בקרה של ASCII בשם DC1 (XON)‎ ו-DC3 (XOFF)‎. למוביל בקרה DTR לא תהיה השפעה.

חיבור פנימי בין התקני DTE

המדפסת מוגדרת כציוד מסוף נתונים (DTE). כדי לחבר את המדפסת להתקני DTE אחרים (כגון יציאה טורית של מחשב אישי), השתמש בכבל מודם (מוצלב) RS-232 מסוג null. Table 1 מראה את חיבורי הכבל הנדרשים.
חיבור המדפסת להתקן DTE
מחבר DB-25S להתקן DTE (מחשב)
מחבר DB-9P למדפסת
מחבר DB-9S להתקן DTE (מחשב)
מחבר DB-9P למדפסת

חיבור פנימי בין התקני DCE

: כאשר המדפסת מחוברת דרך ממשק RS-232 לציוד תקשורת נתונים (DCE) כגון מודם, חובה להשתמש בכבל ממשק RS-232 (שקוף) סטנדרטי. Table 2 מציגה את החיבורים הנדרשים לכבל זה.
חיבור המדפסת להתקן DCE
מחבר DB-25S להתקן DCE
מחבר DB-9P למדפסת
מחבר DB-9S להתקן DCE
מחבר DB-9P למדפסת