תפריט Home (בית)
תפריט Home (בית)

תפריט Home (בית)

 • כדי לעבור מסמל לסמל בתפריט Home (בית), השתמש באחד מלחצני ה-
  ARROW
  (חצים).
 • כאשר נבחר סמל, הוא מופיע בצבעים הפוכים כדי להציג את בחירתו. לדוגמה, בעת בחירת התפריט Settings (הגדרות), הוא ייראה כך: . כאשר סמל התפריט Settings (הגדרות) לא נבחר, הוא נראה כך:
 • כדי לבחור את סמל התפריט המודגש ולהיכנס לתפריט, לחץ על הלחצן המרכזי
  SELECT
  (בחירה - סימן הביקורת).
 • לחץ על
  LEFT SELECT
  (לחצן הבחירה השמאלי) כדי לצאת מהתפריט Home (בית) ולחזור לתצוגת ההמתנה. המדפסת חוזרת באופן אוטומטי לתצוגת המתנה לאחר 15 שניות של היעדר פעילות בתפריט הבית.
 • כדי לגלול בפריטי תפריט משתמש, לחץ על
  LEFT ARROW
  (חץ שמאלה) או על
  RIGHT ARROW
  (חץ ימינה).
 • פריטי תפריט עם ▲ ו-▼ בצד השמאלי או הימני המרוחק של הצג מציינים כי ניתן לשנות את הערך. הערך המוצג הוא הגדרה.
 • לחץ על
  UP ARROW
  (חץ מעלה) או על
  DOWN ARROW
  (חץ מטה) כדי לגלול בין הערכים הקבילים. שינויים שתבצע יישמרו באופן מידי בעת היציאה מפריט התפריט.
 • קיצורי דרך בתפריט מקלים על הניווט בתפריטים המוצגים בתצוגה. כאשר תגיע לסוף תפריט אחד, יוצג התפריט הבא (התפריט הסמוך). כדי לעבור לתפריט המשתמש הבא מקיצור דרך של תפריט, לחץ על
  SELECT
  (בחירה - סימן ביקורת) או על
  RIGHT SELECT
  (לחצן הבחירה הימני) כדי לבחור את הפעולה
  GO
  (עבור לתפריט). הצג מציג את פריט התפריט הראשון של התפריט החדש שנבחר.
 • מילה בפינה הימנית התחתונה של הצג מציינת פעולה זמינה.
 • לחץ על
  SELECT
  (בחירה - סימן ביקורת) או לחץ על
  RIGHT SELECT
  (לחצן הבחירה הימני) כדי לבצע את הפעולה המוצגת.