מצב – אפשרות Ethernet ‏(LAN)
מצב – אפשרות Ethernet ‏(LAN)

מצב – אפשרות Ethernet ‏(LAN)

טבלה זו מתארת את מצבי ה-Ethernet ‏(LAN).
נוריות חיווי של מצבי Ethernet ‏(LAN)
מצב
תיאור
Ethernet (LAN) No Link (‏Ethernet (LAN) – אין קישור)
אין קישור Ethernet זמין. נורית החיווי למצב NETWORK (רשת) כבויה.
Ethernet (LAN) 100base Link (‏Ethernet (LAN) – קישור 100base)
נמצא קישור ‎100 Base.
Ethernet (LAN) 10base Link (‏Ethernet (LAN) – קישור 10base)
נמצא קישור ‎10 Base.
Ethernet (LAN) Link Error (‏Ethernet (LAN) - שגיאת קישור)
קיים מצב שגיאה. המדפסת אינה מחוברת לרשת שלך.