מצב – פעולת ראש הדפסה
מצב – פעולת ראש הדפסה

מצב – פעולת ראש הדפסה

טבלה זו מתארת את המצבים של נורית חיווי המצב שאתה עשוי לראות במהלך פעולות ראש ההדפסה ומה המשמעות של מצבים אלו.
ראש ההדפסה עלול להיות חם מאוד ולגרום לכוויות חמורות. הנח לראש ההדפסה להתקרר.
נוריות חיווי של מצב פעולת ראש ההדפסה
מצב
תיאור
Printhead Over Temp (טמפרטורת ראש ההדפסה גבוהה מדי)
הטמפרטורה של ראש ההדפסה גבוהה מדי והופעל מצב השהיה כדי לאפשר לו להתקרר. פעולת ההדפסה תחודש לאחר שראש ההדפסה יתקרר.
Printhead Under Temp (טמפרטורת ראש ההדפסה נמוכה מדי)
טמפרטורת ראש ההדפסה נמוכה מדי. בדרך כלל, טמפרטורת סביבת הפעולה נמוכה מטמפרטורת הפעולה המינימלית של המדפסת.
Printhead Shutdown (כיבוי ראש הדפסה)
טמפרטורת ראש ההדפסה גבוהה מדי. כבה את המדפסת. המתן מספר דקות כדי שהמדפסת תתקרר כליל והפעל את המדפסת.
Printhead Resolution Error (שגיאת רזולוציה של ראש הדפסה)
המדפסת אינה מסוגלת לקרוא את סוג הרזולוציה של ראש ההדפסה (dpi). ראש ההדפסה הוחלף בצורה שגויה או בראש ההדפסה שאינו של Zebra.
Unauthorized Printhead Error (שגיאת ראש הדפסה לא מורשה)
ראש ההדפסה הוחלף בראש הדפסה שאינו מקורי של Zebra. התקן ראש הדפסה מקורי של Zebra כדי להמשיך.