מצב – מצבי פעולה טיפוסיים
מצב – מצבי פעולה טיפוסיים

מצב – מצבי פעולה טיפוסיים

טבלה זו מתארת את מצב המדפסות תחת מצבי פעולה טיפוסיים.
מחוונים של מצבי פעולה טיפוסיים
מצב
תיאור
Printer Ready (מדפסת מוכנה)
המדפסת מופעלת ומוכנה להדפסה.
Pause (השהיה)
המדפסת במצב השהיה. המפעיל חייב ללחוץ על הלחצן Pause (השהיה) כדי לחדש את פעולות ההדפסה.
Media Out (המדיה נגמרה)
המדיה (מדבקות, קבלות, תגיות, כרטיסים וכדומה) נגמרה. המדפסת זקוקה לטיפול ואינה יכולה להמשיך ללא התערבות משתמש.
Ribbon Out (נגמר סרט)
סוף גליל הסרט (קצה מחזיר אור של גלילי סרט) זוהה, מחסנית סרט חסרה או יש להחליף את מחסנית הסרט כדי להמשיך בהדפסה כאשר המדפסת במצב העברה תרמית.
Ribbon Low (הסרט עומד להיגמר – מדפסות מחסנית סרט בלבד)
ערך ברירת המחדל הוא 10% מהסרט שנותר. נורית החיווי של המדיה מהבהבת באדום ובצהוב בעוד שנורית חיווי המצב מאירה בצהוב קבוע.
Ribbon In (סרט במדפסת – מדפסות מחסנית סרט בלבד)
מדפסת ההעברה התרמית במצב הדפסה תרמית ישירה ומותקנת מחסנית סרט. הסר את מחסנית הסרט כדי להמשיך בהדפסה במצב הדפסה תרמית ישירה.
Transferring Data (העברת נתונים)
מתבצעת תקשורת נתונים.
Data Transfers Paused (העברת הנתונים הושהתה)
פעולת תקשורת נתונים לא הסתיימה, אך לא מבוצעת כעת העברה.
Out of Memory (אין זיכרון פנוי)
אין זיכרון פנוי בעת אחסון תוכן (תבניות, גרפיקה, גופנים וכדומה).
Cover Open/Printhead (PH) Open (מכסה פתוח/ראש הדפסה פתוח)
המכסה (ראש ההדפסה) פתוח. המדפסת זקוקה לטיפול ואינה יכולה להמשיך ללא התערבות משתמש.
Cut Error (Binding)‎ (שגיאת חיתוך) (כריכה)
להב יחידת החיתוך חסום ואינו נע כהלכה.
Cartridge Authentication Failed (שגיאת אימות מחסנית)
לא ניתן לאמת את מחסנית הסרט או שהיא עברה שינויים. המדפסת תומכת רק במחסניות סרט מקוריות של Zebra ואינה תומכת במחסניות שעברו חידוש או שאינן מתוצרת Zebra.