מצב – אפשרות Wi-Fi ‏(WLAN)
מצב – אפשרות Wi-Fi ‏(WLAN)

מצב – אפשרות Wi-Fi ‏(WLAN)

טבלה זו מתארת את מצבי ה-Wi-Fi ‏(WLAN).
נוריות חיווי מצב Wi-Fi‏ (WLAN)
מצב
תיאור
Wi-Fi Connecting to WLAN‏ (Wi-Fi מתחבר אל WLAN)
הנורית תהבהב באדום במהלך הקישור של המדפסת עם הרשת.
לאחר מכן הנורית תהבהב בצהוב, בזמן שהמדפסת מבצעת אימות מול הרשת.
Wi-Fi (WLAN) 100base Link‏ (Wi-Fi ‏(WLAN) - קישור 100base)
המדפסת מחוברת לרשת ואות ה-WiFi חזק.
Wi-Fi (WLAN) 10base Link‏ (Wi-Fi ‏(WLAN) - קישור 10base)
המדפסת מחוברת לרשת ואות ה-Wi-Fi חלש.
Wi-Fi (WLAN) Link Error‏ (Wi-Fi ‏(WLAN) - שגיאת קישור)
קיים מצב שגיאה. המדפסת אינה מחוברת לרשת שלך.