ממשק המשתמש
ממשק המשתמש

ממשק המשתמש

פקדי ממשק המשתמש העיקריים של המדפסת נמצאים בחזית ההתקן. שתי אפשרויות של ממשק משתמש זמינות במדפסות אלו.
 • ממשק משתמש רגיל – ממשק זה משרת פונקציות בסיסיות של מצב ובקרת מדפסת. מצב ההפעלה מסופק באמצעות חמש נוריות חיווי של סמלים. נוריות אלו, ביחד ובצירופים, מספקות מגוון רחב של הודעות על מצב המדפסת. ניתן לראות אותן מרחוק בהשוואה לקרבה הנדרשת כדי לקרוא את מסך צג המדפסת. ראה את משמעות הדפוסים של נוריות החיווי.
  • ממשק המשתמש של המדפסת תומך במגוון משימות שגרתיות, כגון החלפת חומרים מתכלים להדפסה (מדבקות, נייר לקבלות, סרט העברה וכדומה). המצב 'נגמרה המדיה', לדוגמה, מסומן על ידי שתי נוריות חיווי.
  • כל סמל של נורית חיווי מצב מייצג תחום פונקציונלי בפעולת המדפסת, כגון SUPPLIES (חומרים מתכלים) או NETWORK (רשת).
  • נוריות חיווי המצב מוארות בצבע כדי להראות מצב תפעולי של המדפסת.
  • בהתאם למצב של המדפסת, נוריות החיווי של המדפסת עשויות להיות כבויות (לא מוארות) או דולקות באדום, ירוק או כתום (כתום-צהוב) – הבהוב/הבזק, עמעום (מבהיר לכבוי), או דולקות באופן קבוע במגוון דפוסים – כדי לספק את מצב המדפסת ואת הפעילויות שלה (הורדת נתונים, מחזור קירור עקב טמפרטורה גבוהה מדי וכדומה). נורית חיווי מצב כבויה (לא מוארת) לא דורשת את תשומת לבו של המשתמש.
  • לחצני הבקרה משמשים בשילובים שונים לצורך גישה לתוכניות שירות פנימיות שמכיילות את המדפסת למדיה שלך וקובעות קבוצת שינויים מוגבלת להגדרות המדפסת.
 • ממשק משתמש בצג LCD – ממשק בצג LCD צבעוני זה מספק התקנת מדפסת קלה, תצורה וניתן להתאים אותו לכל סוגי המשתמשים. הממשק כולל את כל המחוונים ופקדי ממשק המשתמש הרגילים כדי לספק פרטי מצב עבור מדפסות Link-OS אלו.
  • אפשרות התצוגה במדפסת מספקת את המצב וההודעות של המדפסת. היא תומכת ב-‏19 שפות, הניתנות לבחירה על-ידי המפעיל או באמצעות תכנות.
  • מערכת התפריטים מאפשרת לך לשנות את הגדרות ההדפסה (רמת שחור, מהירות וכדומה), להפעיל תוכניות שירות, ולהגדיר ממשקי תקשורת קווית ואלחוטית (טורי, Ethernet‏, Wi-Fi, וכדומה) שמותקנים במדפסת שלך.