התקנת מתאמי גליל מדיה
התקנת מתאמי גליל מדיה

התקנת מתאמי גליל מדיה

 1. הנח בורג אחד בחור ההתקנה העליון של המתאם של שני מחזיקי הגליל. באמצעות מפתח כוכב (טורקס), סובב את הברגים עם כיוון השעון עד שקצה הבורג יבלוט מעט מהחלק הפנימי של מחזיק הגליל.
  הברגים הם מסוג הברגה עצמית.
 2. הנח את המתאם על החלק הפנימי של מחזיק הגליל, ודא שהצד הגדול נמצא בחלק העליון והצד החלק (ללא שיניים) צריך לפנות כלפי מרכז המדפסת.
 3. ישר את חור הבורג העליון של המתאם ביחס לקצה הבולט של הבורג והצמד אותו בתנועת צביטה לגוף מחזיק הגליל. הדק את הבורג עד שלא יהיה מרווח בין המתאם לבין מחזיק הגליל. אל תהדק מעבר לנקודה זו.
  הידוק-יתר עלול להרוס את התבריג.
 4. הכנס בורג לחור ההתקנה התחתון של המתאם. בתנועת צביטה, הצמד את המתאם היטב למחזיק הגליל תוך כדי הידוק הבורג. הדק את הבורג עד שלא יהיה מרווח בין המתאם לבין מחזיק הגליל. אל תהדק מעבר לנקודה זו.
  הידוק-יתר עלול להרוס את התבריג.
 5. חזור על השלבים שלעיל כדי להתקין את המתאם ומחזיק הגליל האחרים.
  ‎1‎
  גליל מדבקות עם ליבה פנימית של 76.2 מ"מ (3.0 אינץ') המותקן על מתאמי ליבת מדיה (מוצג כדוגמה)