התקנת ערכות לשדרוג רזולוציית ראש הדפסה
התקנת ערכות לשדרוג רזולוציית ראש הדפסה

התקנת ערכות לשדרוג רזולוציית ראש הדפסה

  1. כבה את המדפסת ונתק את מקור המתח.
  2. החלף את גליל ההדפסה באמצעות ההוראות בפרק ניקוי והחלפה של גליל ההדפסה.
  3. החלף את ראש ההדפסה באמצעות ההוראות בפרק החלפת ראש ההדפסה.
  4. חבר את המדפסת למקור מתח והפעל אותה.
    המדפסת מזהה אוטומטית את השינוי בראש ההדפסה (אך לא בגליל ההדפסה) במהלך הבדיקה העצמית בהפעלה.
    לקבלת התוצאות המיטביות ולתכונות ולתפעול העדכניים ביותר של המדפסת, הורד והתקן את קושחת המדפסת העדכנית ביותר. ראה עדכון קושחת המדפסת.