התקנת מנפק המדבקות
התקנת מנפק המדבקות

התקנת מנפק המדבקות

כדי להתקין את מנפק המדבקות, עליך להסיר את המסגרת הסטנדרטית ולנתק את כניסת מתח ה-DC מהמדפסת. ראה הסרת המסגרת הסטנדרטית.
  1. החזר את המדפסת ואת מודול מנפק המדבקות למצב עמידה רגיל, כשהחלק העליון של המודול נמצא 12.5 מ"מ (0.5 אינץ') מתחת לחלק התחתון של המכסה העליון. מרכז את המודול ודחף אותו לתוך חזית המדפסת, והחלק אותו כלפי מעלה עד לעצירה.
  2. הפוך את המדפסת כך שחלקה התחתון יהיה כלפי מעלה, וחבר את המודול למדפסת בשני הברגים באמצעות מפתח כוכב (טורקס).
    לקבלת הביצועים המיטביים של המדפסת, עדכן את קושחת המדפסת לאחר התקנת האופציות או מיד לאחר ההגדרה הראשונית של המדפסת. ראה עדכון קושחת המדפסת.