התקנת יחידת חיתוך מדיה ללא נייר מגן
התקנת יחידת חיתוך מדיה ללא נייר מגן

התקנת יחידת חיתוך מדיה ללא נייר מגן

כדי להתקין יחידת חיתוך מדיה ללא נייר מגן, עליך להסיר את המסגרת הסטנדרטית ולנתק את כניסת מתח ה-DC מהמדפסת. ראה הסרת המסגרת הסטנדרטית.
  1. פתח את המדפסת, הוצא את גליל ההדפסה הסטנדרטי והחלף אותו בגליל הדפסה ללא נייר מגן. ראה ניקוי והחלפה של גליל ההדפסה. לקבלת רשימה של גלילי הדפסה תואמים, ראה התקנת ערכות לשדרוג רזולוציית ראש הדפסה.
  2. החזר את המדפסת ומודול יחידת החיתוך למצב עמידה רגיל, כשהחלק העליון של המודול מיושר עם החלק התחתון של המכסה העליון. מרכז את המודול ודחף אותו לתוך חזית המדפסת, והחלק אותו כלפי מעלה עד לעצירה.
  3. הפוך את המדפסת כך שחלקה התחתון יהיה כלפי מעלה, וחבר את המודול למדפסת בשני הברגים באמצעות מפתח כוכב (טורקס).
    לקבלת הביצועים המיטביים של המדפסת, עדכן את קושחת המדפסת לאחר התקנת האופציות או מיד לאחר ההגדרה הראשונית של המדפסת. ראה עדכון קושחת המדפסת.