התקנת בסיסי סוללה מחוברים אופציונליים
התקנת בסיסי סוללה מחוברים אופציונליים

התקנת בסיסי סוללה מחוברים אופציונליים

בסיס הסוללה מוכן לחיבור למדפסת. מתקינים את הבסיס באמצעות מפתח כוכב (טורקס) T10 ובורגי ההתקנה המסופקים בערכת השדרוג.
  1. הסר גלילי מדיה כלשהם מהמדפסת. הסר את כבל החשמל המקורי מגב המדפסת.
  2. הפוך את המדפסת ויישר את בסיס ספק הכוח לתחתית המדפסת כאשר שקע המתח של המדפסת מופנה לצד האחורי של המדפסת. רגליות הגומי של המדפסת צריכות להתיישר עם המגרעות בחלק העליון של בסיס ספק הכוח.
  3. חבר את בסיס ספק הכוח למדפסת באמצעות הברגים המסופקים. דגמי מדפסת העברה תרמית משתמשים בארבעה ברגים (A) ודגמי מדפסת תרמית ישירה משתמשים בשלושה ברגים (B). הדק את הברגים באמצעות מפתח הכוכב המסופק בערכה.