מודולי קישוריות של המדפסת
מודולי קישוריות של המדפסת

מודולי קישוריות של המדפסת

ניתן להתקין בקלות את מודולי הקישוריות ללא שימוש בכלים.
פריקת האנרגיה האלקטרוסטטית המצטברת בגוף האדם או על משטחים אחרים יכולה להרוס את ראש ההדפסה או את הרכיבים האלקטרוניים האחרים בהתקן או להזיק להם. חובה לציית לנוהלי העבודה הבטוחה עם חשמל סטטי בעת העבודה עם ראש ההדפסה או הרכיבים האלקטרוניים.

מגשר מצב התאוששות מהפסקת מתח (כבוי כברירת מחדל)

לכל מודולי הקישוריות של המדפסת יש מגשר מצב התאוששות מהפסקת מתח שמוגדר למצב OFF (כבוי) כברירת מחדל. כאשר המגשר מוגדר למצב ON (מופעל), המדפסת תופעל באופן אוטומטי בעת חיבור למקור מתח AC פעיל (ON). ראה לחצן Power (הפעלה) – מצב התאוששות מהפסקת מתח בפרק פקדי ממשק סטנדרטיים עבור אופני פעולה בעת כיבוי/הפעלה. עיין בפרק הגדרת מגשר מצב התאוששות מהפסקת מתח לקבלת הוראות להפעלת המצב
מצב התאוששות מהפסקת מתח זמין אך ורק במדפסות שבהן מותקן מודול קישוריות מדפסת.