התקנת מודול Ethernet (‏LAN) פנימי
התקנת מודול Ethernet (‏LAN) פנימי

התקנת מודול Ethernet (‏LAN) פנימי

  1. כשתקע DC ודלת הגישה למודול מוסרים, החלק את מודול Ethernet לתוך המדפסת. דחף את כרטיס המעגל פנימה באטיות אך בחוזקה עד שהכרטיס יעבור רק במעט את פני השפה הפנימית של דלת הגישה.
  2. ישר את תחתית מכסה הדלת של יציאת Ethernet עם השפה התחתונה של פתח הגישה למודול, החלק את הדלת כלפי מעלה ולחץ את המכסה למצב סגור.
    ‎1‎
    יציאת Ethernet‏ (RJ-45)
    לקבלת הביצועים הטובים ביותר של המדפסת, עדכן את קושחת המדפסת לאחר התקנת אפשרויות או מיד לאחר ההגדרה הראשונית של המדפסת. ראה עדכון קושחת המדפסת.