התקנת מודול יציאה טורית
התקנת מודול יציאה טורית

התקנת מודול יציאה טורית

  1. כשתקע DC ודלת הגישה למודול מוסרים, החלק את מודול היציאה הטורית לתוך המדפסת. דחף את כרטיס המעגל פנימה באטיות אך בחוזקה עד שהכרטיס יעבור רק במעט את פני השפה הפנימית של דלת הגישה.
  2. ישר את תחתית מכסה הדלת של היציאה הטורית עם השפה התחתונה של פתח הגישה למודול. החלק את הדלת כלפי מעלה ולחץ את המכסה למצב סגור.
    ‎1‎
    יציאה טורית (RS-232)
    לקבלת הביצועים הטובים ביותר של המדפסת, עדכן את קושחת המדפסת לאחר התקנת אפשרויות או מיד לאחר ההגדרה הראשונית של המדפסת. ראה עדכון קושחת המדפסת.