עדכון קושחת המדפסת
עדכון קושחת המדפסת

עדכון קושחת המדפסת

חברת Zebra ממליצה לעדכן מעת לעת את המדפסת עם הקושחה העדכנית ביותר כדי לקבל את התכונות, השיפורים והשדרוגים החדשים למערכת עבור טיפול במדיה ותקשורת.
הורד את הקושחה מקישור דף התמיכה המתאים של המדפסת המפורט בפרק אודות מדריך זה.
השתמש ב-Zebra Setup Utilities (תוכניות השירות להתקנה של Zebra) (ZSU) כדי לטעון קושחה חדשה.
 1. פתח את Zebra Setup Utilities (תוכניות השירות להתקנה של Zebra).
 2. בחר את המדפסת שלך.
 3. לחץ על
  Open Printer Tools
  (פתיחת כלי מדפסת).
  החלון Tools (כלים) נפתח.
 4. לחץ על הכרטיסייה
  Action
  (פעולה).
 5. טען מדיה במדפסת. ראה טעינת מדיה.
 6. לחץ על
  Send file
  (שליחת קובץ).
  החלק התחתון של החלון מציג שם קובץ ונתיב.
 7. לחץ על
  Browse (...)
  (עיון) ובחר את קובץ הקושחה העדכני שהורדת מאתר האינטרנט של Zebra.
 8. התבונן בממשק המשתמש והמתן.
  אם גרסת הקושחה של הקובץ שהועבר שונה מהגרסה המותקנת במדפסת, המערכת תוריד את הקושחה אל המדפסת. נורית החיווי של הנתונים מהבהבת בירוק בעת הורדת הקושחה. המדפסת מופעלת מחדש וכל נוריות החיווי מהבהבות. לאחר השלמת עדכון הקושחה, נורית החיווי STATUS (מצב) מוצגת בירוק קבוע במהלך האימות של הקושחה וההתקנה. המדפסת מדפיסה דוח תצורה של המדפסת.
עדכון הקושחה הושלם.