התאמת המדפסת לשפות אחרות באמצעות דפי קוד
התאמת המדפסת לשפות אחרות באמצעות דפי קוד

התאמת המדפסת לשפות אחרות באמצעות דפי קוד

עבור כל אחת משפות התכנות של המדפסת, ZPL ו-EPL, המדפסת שלך תומכת בשתי מערכות של שפה, אזור וערכות תווים עבור הגופנים הקבועים שנטענו במדפסת.
המדפסת תומכת בהתאמה לשפות אחרות באמצעות דפי קוד של מפות תווים בינלאומיות נפוצות.
לתמיכה בדף הקוד של ZPL, לרבות Unicode, עיין בפקודה
^CI
ב-ZPL Programming Guide (מדריך התכנות של ZPL).