קביעת הגדרות התצורה של המדפסת שלך
קביעת הגדרות התצורה של המדפסת שלך

קביעת הגדרות התצורה של המדפסת שלך

המדפסת מסדרה ZD מסוגלת להדפיס דוח תצורה המפרט את הגדרות המדפסת ופרטי החומרה.
להלן הפרטים הכלולים בדוח:
  • מצב הפעולה (רמת השחור, המהירות, סוג המדיה וכדומה)
  • האפשרויות המותקנות במדפסת (רשת, הגדרות ממשק, יחידת חיתוך, וכדומה)
  • פרטי המדפסת (מספר סידורי, שם דגם, גרסת קושחה, וכדומה)
לקבלת הוראות על הדפסת מדבקה זו...
לקבלת מידע על פירוש דוח התצורה ומצבי הפקודה ופקודת התכנות הקשורים שזוהו בדוח.
ראה ניהול התצורה של מדפסת ZPL כדי ללמוד כיצד לפרש את דוח התצורה ואת מצבי הפקודה ופקודת התכנות המשויכים שמופיעים בדוח.