מצב סוללה
מצב סוללה

מצב סוללה

המדפסת מופעלת במתח הסוללה בלבד.
 1. לחץ על הלחצן
  Battery Control
  (בקרת סוללה) כדי להעיר את הסוללה ולבדוק אם הסוללה טעונה. לאחר כ-60 שניות, המדפסת עוברת למצב שינה אם היא עדיין לא הופעלה.
  ‎1‎
  נוריות חיווי מצב וטעינה של סוללה
  ‎2‎
  בסיס ספק סוללה
  3
  ממשק צריכת חשמל
  ‎4‎
  כניסת הספק
  5
  לחצן
  Battery control
  (בקרת סוללה)
 2. הדלק את המדפסת.
 3. השתמש במדפסת כרגיל.
 4. בדוק את מצב הטעינה של הסוללה בכל עת על ידי לחיצה על
  Battery Control
  (בקרת סוללה).
 5. החלף או טען את הסוללה כאשר נורית החיווי האחרונה של מצב טעינת הסוללה מהבהבת.
  ייתכן שפעולת ההדפסה תופסק אם הסוללה תנוצל במלואה והמדפסת תכבה.