הגדרת מגשר מצב התאוששות מהפסקת מתח
הגדרת מגשר מצב התאוששות מהפסקת מתח

הגדרת מגשר מצב התאוששות מהפסקת מתח

ניתן לקבוע את תצורת המדפסת כך שהיא תאתחל את עצמה ללא השגחה בעזרת מצב Power Failure Recovery Mode (מצב התאוששות מהפסקת מתח).
Power Failure Recovery Mode (מצב התאוששות מהפסקת מתח) זמין רק במדפסות בהן מותקן מודול קישוריות מדפסת.
למודולי הקישוריות של המדפסת יש מגשר מצב התאוששות מהפסקת מתח שמוגדר למצב OFF (כבוי) כברירת מחדל. על-ידי הגדרת המגשר למצב ON (מופעל), תוכל לגרום להפעלה אוטומטית של המדפסת כאשר היא מחוברת למקור מתח AC פעיל (כלומר לחצן ההפעלה של המדפסת הוא ON - פועל).
פריקת האנרגיה האלקטרוסטטית המצטברת בגוף האדם או על משטחים אחרים יכולה להרוס את ראש ההדפסה או את הרכיבים האלקטרוניים האחרים בהתקן או להזיק להם. חובה לציית לנוהלי העבודה הבטוחה עם חשמל סטטי בעת העבודה עם ראש ההדפסה או הרכיבים האלקטרוניים.
  1. נתק את תקע הזרם הישיר ומחברי ממשק כלשהם מהצד האחורי של המדפסת.
  2. הסר את דלת הגישה של המודול ואת מודול הקישוריות. ראה הסרת מודולי הקישוריות של המדפסת להוראות לדגמי מדפסת ZD420.
    ניתן להוציא את מודול הקישוריות במדפסת מדגם ZD620 באותו האופן שמסירים את המודול בדגם ZD420.
  3. העבר את מגשר AUTO‏ (Power Failure Recovery Mode)‎ (אוטומטי - מצב התאוששות מהפסקת מתח) ממצב OFF (כבוי) למצב ON (מופעל).
  4. התקן מחדש את מודול הקישוריות ואת דלת הגישה למודול. ראה התקנת מודול Ethernet (‏LAN) פנימי או התקנת מודול יציאה טורית עבור מדפסות מדגם ZD420.
    מודול קישוריות של מדפסת מדגם ZD620 מותקן באותו האופן שמודול הקישוריות של דגם ZD420 מותקן.
  5. חבר מחדש את תקע הזרם הישיר ואת מחברי הממשק למדפסת.