כוונון איכות הדפסה
כוונון איכות הדפסה

כוונון איכות הדפסה

איכות ההדפסה מושפעת משילוב של הגדרת החום (או הצפיפות) של ראש ההדפסה, מהירות ההדפסה והמדיה שנטענה. נסה הגדרות שונות כדי לקבוע את התצורה האופטימלית לשימוש שלך.
תוכל להגדיר את איכות ההדפסה באמצעות השגרה
Configure Print Quality
(הגדרת תצורת איכות ההדפסה) ב-Zebra Setup Utilities (תוכניות שירות להתקנה של Zebra).
השתמש דוח איכות ההדפסה של המדפסת (באמצעות בדיקה עצמית עם הלחצן FEED (הזנה)) כדי להדפיס מגוון מדבקות שיעזרו לך לזהות הגדרות DARKNESS (רמת שחור) ו-SPEED (מהירות) למיטוב איכות הדפסה כללית וברקוד. לפרטים, ראה הדפסת דוח איכות הדפסה (בדיקה עצמית עם לחצן ההזנה).
לפני כוונון הגדרות כלשהן, ודא את הגדרות המדיה של המדפסת על ידי הדפסת מדבקת תצורה של המדפסת. ראה בדיקת הדפסה עם דוח התצורה לקבלת פרטים.
 1. כוונן את הגדרת רמת השחור (או הצפיפות) של ההדפסה באמצעות אחת מהשיטות הבאות:
  • הפקודה Set Darkness ‏(
   ~SD
   ) ב-ZPL (לקבלת פרטים עיין במדריך התכנות של ZPL)
 2. כדי לכוונן את מהירות ההדפסה, השתמש באחת מהשיטות הבאות:
  • מנהל התקן המדפסת של Windows
  • תוכנת יישום כגון ZebraDesigner. תוכל להוריד תוכנה זו מ-zebra.com/zebradesigner.
  יצרני מדיה עשויים להמליץ על הגדרות מהירות ספציפיות כאשר תשתמש במדיה שלהם במדפסת. המהירות המומלצת עשויה להיות נמוכה מהגדרת המהירות המרבית של המדפסת.
 3. כדי להקטין את המרחק המרבי עבור חישה וזיהוי סוג מדיה אוטומטי, השתמש בפקודה Maximum Label Length command‏ (
  ^ML
  ) של ZPL.
  המרחק המינימלי צריך להיות לא פחות מפעמיים מאורך המדבקה הארוכה ביותר שתודפס. אם המדבקה הגדולה יותר שתודפס היא מדבקה בגודל 2 על 6 אינץ', ניתן להקטין את מרחק הזיהוי של אורך המדבקה (המדיה) מברירת המחדל של המרחק, שהיא 39 אינץ', ל-12 אינץ'.