כוונון הגדרות המדפסת
כוונון הגדרות המדפסת

כוונון הגדרות המדפסת

תוכל לשנות את הגדרות המדפסת באחת משלושת הדרכים המפורטות להלן, או יותר. הגדרות מסוימות ניתנות לשינוי רק דרך קבוצת משנה של שיטות אלו. השיטות המתאימות שזמינות לשינוי כל הגדרה מפורטות תחת טבלאות התפריטים השונות במדריך זה.
  • שימוש בתפריטי המשתמש במדפסת – הגדרות, כלים, רשת, סוללה, שפה, חיישנים, יציאות ו-Bluetooth
  • שליחת פקודות ZPL ו-Set/Get/Do ‏(SGD) (הגדרה/קבלה/ביצוע) – המתוארות ב-Zebra ZPL Programming Guide (מדריך התכנות של ZPL), או
  • דרך דפי האינטרנט של המדפסת – אם המדפסת מחוברת לרשת דרך חיבור קווי או אלחוטי.
כדי להוריד את Zebra ZPL Programming Guide, עבור אל דף התמיכה במוצר המתאים עבור המדפסת שברשותך שמפורט בפרק אודות מדריך זה.
דפי התמיכה שצוינו לעיל כוללים גם את הקישור אל Zebra Wired and Wireless Print Servers User Guide (מדריך למשתמש בשרת הדפסה קווי ואלחוטי) שמסביר כיצד להגדיר את המדפסת ברשת.