התפריט BATTERY (סוללה)
התפריט BATTERY (סוללה)

התפריט BATTERY (סוללה)

טבלה זו מתארת את הפריט בתפריט Battery (סוללה).
פריטים בתפריט Battery (סוללה)
הגדרה
תיאורים, ערכים קבילים ושיטות לקביעת תצורה
BATTERY STATUS (מצב סוללה)
הצגת מצב מערכת המשנה של סוללת המדפסת.
ערך פריט התפריט יפחת מכיוון שהתכנון הסופי של הסוללה אינו כולל תקשורת אל הסוללה או אל פריט תפריט זה.
ערך קביל: BATTERY NOT PRESENT (סוללה לא נמצאת)