תפריט Bluetooth
תפריט Bluetooth

תפריט Bluetooth

טבלה זו מתארת את הפריטים בתפריט Bluetooth.
פריטים בתפריט Bluetooth
הגדרה
תיאורים, ערכים קבילים ושיטות לקביעת תצורה
BLUETOOTH ADDRESS (כתובת Bluetooth)
הצג את כתובת ה-MAC של התקן Bluetooth של המדפסת
פקודת SGD בשימוש:
bluetooth.address
MODE (מצב)
הצג את הסוג של חיבור צימוד ה-Bluetooth של התקן המדפסת – היקפי (לשעבר SLAVE, מצב חיבור טיפוסי) או ראשי (Central).
DISCOVERY (גילוי)
בחר אם המדפסת "גלויה" לצימוד התקן Bluetooth.
ערכים קבילים:
  • ON (מופעל) – מאפשר מצב גילוי של Bluetooth.
  • OFF (מופסק) – משבית מצב גילוי של Bluetooth.
פקודת SGD בשימוש:
bluetooth.discoverable
CONNECTED (מחובר)
הצג את מצב חיבור Bluetooth להתקן המצומד – Yes (כן) או No (לא)
BT SPEC VERSION (גרסת מפרט BT)
הצג את רמת המפרט התפעולי של Bluetooth.
פקודת SGD בשימוש:
bluetooth.radio_version
MIN SECURITY MODE (מצב אבטחה מינימלית)
הצג את רמת האבטחה המינימלית של Bluetooth במדפסת.