תפריט Network (רשת)
תפריט Network (רשת)

תפריט Network (רשת)

טבלה זו מתארת את הפריטים בתפריט Network (רשת).
פריטים בתפריט Network (רשת)
הגדרה
תיאורים, ערכים קבילים ושיטות לקביעת תצורה
ACTIVE PRINT SERVER (שרת הדפסה פעיל)
ראה אם שרת ההדפסה ה-WIRED (קווי) או ה-WIRELESS (אלחוטי) פעיל כעת.
PRIMARY NETWORK (רשת ראשית)
הצג או שנה את ההגדרה הקובעת אם שרת ההדפסה ה-WIRED (קווי) או ה-WIRELESS (אלחוטי) נחשב כראשי. תוכל לבחור מי מהם יהיה הראשי.
ערכים קבילים:
 • WIRED (קווי)
 • WIRELESS (אלחוטי)
פקודת SGD בשימוש:
ip.primary_network
WIRED IP ADDRESS (כתובת IP קווית)
הצג את כתובת ה-IP הקווית של המדפסת, ושנה אותה במידת הצורך.
כדי לשמור שינויים בהגדרה זו, הגדר את WIRED IP PROTOCOL (פרוטוקול IP קווי) בתור PERMANENT (קבוע), ולאחר מכן אפס את שרת ההדפסה (ראה RESET NETWORK (איפוס רשת) בטבלה זו).
ערכים קבילים: 000 עד 255 עבור כל שדה
פקודות ZPL קשורות:
^ND
פקודת SGD בשימוש:
internal_wired.ip.addr
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Network Communications Setupהגדרת תקשורת רשת
(הגדרות TCP/IP)TCP/IP Settings
WIRED SUBNET MASK (מסכת רשת-משנה קווית)
הצג את מסכת רשת המשנה הקווית, ושנה אותה במידת הצורך.
כדי לשמור שינויים בהגדרה זו, הגדר את WIRED IP PROTOCOL (פרוטוקול IP קווי) בתור PERMANENT (קבוע), ולאחר מכן אפס את שרת ההדפסה (ראה RESET NETWORK (איפוס רשת) בטבלה זו).
ערכים קבילים: 000 עד 255 עבור כל שדה
פקודות ZPL קשורות:
^ND
פקודת SGD בשימוש:
internal_wired.ip.netmask
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Network Communications Setup (הגדרות TCP/IP)
(הגדרות TCP/IP)TCP/IP Settings
WIRED GATEWAY (שער קווי)
הצג את השער הקווי, ושנה אותו במידת הצורך.
כדי לשמור שינויים בהגדרה זו, הגדר את WIRED IP PROTOCOL (פרוטוקול IP קווי) בתור PERMANENT (קבוע), ולאחר מכן אפס את שרת ההדפסה (ראה RESET NETWORK (איפוס רשת) בטבלה זו).
ערכים קבילים: 000 עד 255 עבור כל שדה
פקודות ZPL קשורות:
^ND
פקודת SGD בשימוש:
internal_wired.ip.gateway
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Network Communications Setup (הגדרת תקשורת רשת)
TCP/IP Settings (הגדרות TCP/IP)
WIRED IP PROTOCOL (פרוטוקול IP קווי)
פרמטר זה מציין אם בחירת כתובת ה-IP של שרת ההדפסה הקווי נמצאת בידי המשתמש/מנהל המערכת של הרשת (קבוע) או בידי השרת (דינמי). כאשר נבחרת האפשרות הדינמית, הפרמטר קובע את השיטות שלפיהן שרת ההדפסה יקבל את כתובת IP מהשרת.
יש לאפס את שרת ההדפסה כדי לאפשר את יישום השינויים בהגדרות הרשת.
ערכים קבילים:
 • ALL (הכל)
 • GLEANING ONLY (איסוף בלבד)
 • RARP
 • BOOTP
 • DHCP
 • DHCP & BOOTP ‏(DHCP ו-BOOTP)‏
 • PERMANENT (קבוע)
פקודות ZPL קשורות:
^ND
פקודת SGD בשימוש:
internal_wired.ip.protocol
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Network Communications Setup (הגדרת תקשורת רשת)
TCP/IP Settings (הגדרות TCP/IP)
WIRED MAC ADDRESS (כתובת MAC קווית)
הצג את כתובת בקרת הגישה למדיה (MAC) של שרת ההדפסה הקווי.
פקודת SGD בשימוש:
internal_wired.mac_addr
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Network Communications Setup (הגדרת תקשורת רשת)
(הגדרות TCP/IP)TCP/IP Settings
WLAN IP ADDRESS (כתובת IP ל-WLAN)
הצג את כתובת ה-IP האלחוטית של המדפסת, ושנה אותה במידת הצורך.
כדי לשמור שינויים בהגדרה זו, הגדר את WLAN IP PROTOCOL (פרוטוקול IP אלחוטי) בתור PERMANENT (קבוע), ולאחר מכן אפס את שרת ההדפסה (ראה RESET NETWORK (איפוס רשת) בטבלה זו).
ערכים קבילים: 000 עד 255 עבור כל שדה
פקודות ZPL קשורות:
^ND
פקודת SGD בשימוש:
 • ip.addr
 • wlan.ip.addr
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Network Communications Setup (הגדרת תקשורת רשת)
(הגדרת תקשורת אלחוטית)Wireless Setup
WLAN SUBNET MASK (מסכת רשת-משנה של WLAN)
הצג את מסכת רשת המשנה האלחוטית, ושנה אותה במידת הצורך.
כדי לשמור שינויים בהגדרה זו, הגדר את WLAN IP PROTOCOL (פרוטוקול IP אלחוטי) בתור PERMANENT (קבוע), ולאחר מכן אפס את שרת ההדפסה (ראה RESET NETWORK (איפוס רשת) בטבלה זו).
ערכים קבילים: 000 עד 255 עבור כל שדה
פקודות ZPL קשורות:
^ND
פקודת SGD בשימוש:
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Network Communications Setup (הגדרת תקשורת רשת)
(הגדרות תקשורת אלחוטית)Wireless Settings
WLAN GATEWAY (שער WLAN)
הצג את השער האלחוטי שנקבע כברירת המחדל, ושנה אותו במידת הצורך.
כדי לשמור שינויים בהגדרה זו, הגדר את WLAN IP PROTOCOL (פרוטוקול IP אלחוטי) בתור PERMANENT (קבוע), ולאחר מכן אפס את שרת ההדפסה (ראה RESET NETWORK (איפוס רשת) בטבלה זו).
ערכים קבילים: 000 עד 255 עבור כל שדה
פקודות ZPL קשורות:
^ND
פקודת SGD בשימוש:
wlan.ip.gateway
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Network Communications Setup (הגדרת תקשורת רשת)
(הגדרת תקשורת אלחוטית)Wireless Setup
WLAN IP PROTOCOL (פרוטוקול IP ל-WLAN)
פרמטר זה מציין אם בחירת כתובת ה-IP של שרת ההדפסה האלחוטי נמצאת בידי המשתמש/מנהל המערכת של הרשת (קבוע) או בידי השרת (דינמי). כאשר נבחרת האפשרות הדינמית, הפרמטר קובע את השיטות שלפיהן שרת ההדפסה יקבל את כתובת IP מהשרת. חשוב • יש לאפס את שרת ההדפסה כדי לאפשר את יישום השינויים בהגדרות הרשת.
ערכים קבילים:
 • ALL (הכל)
 • GLEANING ONLY (איסוף בלבד)
 • RARP
 • BOOTP
 • DHCP
 • DHCP & BOOTP ‏(DHCP ו-BOOTP)‏
 • PERMANENT (קבוע)
פקודות ZPL קשורות:
^ND
פקודת SGD בשימוש:
wlan.ip.protocol
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Network Communications Setup (הגדרת תקשורת רשת)
(הגדרת תקשורת אלחוטית)Wireless Setup
WLAN MAC ADDRESS (כתובת MAC ל-WLAN)
הצג את כתובת בקרת הגישה למדיה (MAC) של שרת ההדפסה האלחוטי.
פקודת SGD בשימוש:
wlan.mac_addr
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Network Communications Setup (הגדרת תקשורת רשת)
(הגדרת תקשורת אלחוטית)Wireless Setup
ESSID
Extended Service Set Identification (זיהוי מערך שירותים מורחב - ESSID) הוא מזהה של הרשת האלחוטית שלך. הגדרה זו, שלא ניתן לשנות מממשק המשתמש, מספקת את ה-ESSID של תצורת האלחוט הנוכחית.
ערכים קבילים: מחרוזת אלפאנומרית בת 32 תווים (ברירת המחדל היא 125)
פקודת SGD בשימוש:
wlan.mac_addr
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Network Communications Setup (הגדרת תקשורת רשת)
(הגדרת תקשורת אלחוטית)Wireless Setup
CHANNEL (ערוץ)
הצג את הערוץ האלחוטי שנמצא בשימוש כאשר הרשת האלחוטית פעילה ומאומתת.
פקודת SGD בשימוש:
wlan.channel
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Network Communications Setup (הגדרת תקשורת רשת)
(הגדרת תקשורת אלחוטית)Wireless Setup
SIGNAL (אות)
הצג את עצמת האות האלחוטי כאשר הרשת האלחוטית פעילה ומאומתת.
פקודת SGD בשימוש:
wlan.signal_strength
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Network Communications Setup (הגדרת תקשורת רשת)
(הגדרת תקשורת אלחוטית)Wireless Setup
IP Port (יציאת IP)
הגדרת המדפסת מתייחסת למספר היציאה של שרתי ההדפסה הקוויים הפנימיים שבה שירות ההדפסה TCP מנטר. תקשורת TCP רגילה מהמארח אמורה להיות מופנית ליציאה זו.
פקודת SGD בשימוש:
internal_wired.ip.port
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Network Communications Setup (הגדרת תקשורת רשת)
TCP/IP Settings (הגדרות TCP/IP)
IP ALTERNATE PORT (יציאת IP חלופית)
פקודה זו קובעת את מספר היציאה של יציאת ה-TCP החלופית.
פקודת SGD בשימוש:
internal_wired.ip.port_alternate
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Network Communications Setup (הגדרת תקשורת רשת)
TCP/IP Settings (הגדרות TCP/IP)
שרתי הדפסה שתומכים בפקודה זו ינטרו במקביל את היציאה הראשית ואת היציאה החלופית לאיתור חיבורים.
RESET NETWORK (איפוס רשת)
ההגדרה משמשת לאיפוס שרת ההדפסה הקווי או האלחוטי והיא שומרת את כל השינויים שביצעת בהגדרות רשת כלשהן.
בעת שינוי הגדרות רשת כלשהן, יש לאפס את שרת ההדפסה הפנימי של המדפסת כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף.
פקודות ZPL קשורות:
~WR
פקודת SGD בשימוש:
device.reset
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
Print Server Settings (הגדרות שרת הדפסה)
Reset Print (איפוס שרת הדפסה)Server
VISIBILITY AGENT
כאשר המדפסת מחוברת לרשת קווית או אלחוטית, היא תנסה להתחבר לשירות Asset Visibility Service (שירותנראות נכס) של Zebra דרך Zebra Printer Connector (מחבר מדפסת של Zebra) באמצעות חיבור שקע אינטרנט מוצפן המאומת על-ידי אישור. המדפסת שולחת נתוני גילוי והגדרות ונתוני התראות. נתונים שמודפסים בכל תבניות המדבקה אינם משודרים.
כדי להפסיק את השימוש בתכונה, השבת הגדרה זו. לקבלת מידע נוסף, עיין בהערת היישום Disabling the Visibility Agent בכתובת zebra.com/support.
ערכים קבילים:
 • ON (מופעל)
 • OFF (כבוי)
פקודת SGD בשימוש:
weblink.zebra_connector.enable
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Network Configuration (תצורת רשת)
Cloud Connect Settings (הגדרות Cloud Connect)