תפריט Ports (יציאות)
תפריט Ports (יציאות)

תפריט Ports (יציאות)

טבלה זו מתארת את הפריטים בתפריט Ports (יציאות).
פריטים בתפריט Ports (יציאות)
הגדרה
תיאורים, ערכים קבילים ושיטות לקביעת תצורה
BAUD RATE (קצב באוד)
בחר את קצב הבאוד התואם לזה שבו משתמש המחשב המארח.
ערכים קבילים:
 • 115200
 • 57600
 • 38400
 • 28800
 • 19200
 • 14400
 • 9600
 • 4800
פקודות ZPL קשורות:
^SC
פקודת SGD בשימוש:
comm.baud
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Serial Communications Setup (הגדרת תקשורת טורית)
DATA BITS (סיביות נתונים)
בחר את ערך סיביות הנתונים התואם לזה שמוגדר במחשב המארח.
ערכים קבילים: 7 או 8
פקודות ZPL קשורות:
^SC
פקודת SGD בשימוש:
comm.data_bits
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Serial Communications Setup (הגדרת תקשורת טורית)
PARITY (זוגיות)
בחר את ערך הזוגיות התואם לזה שבו משתמש המחשב המארח.
ערכים קבילים:
 • NONE
 • EVEN
 • ODD
פקודות ZPL קשורות:
פקודת SGD בשימוש:
^SC
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Serial Communications Setup (הגדרת תקשורת טורית)
HOST HANDSHAKE (לחיצת יד עם מארח)
בחר את פרוטוקול לחיצת היד התואם לזה שבו משתמש המחשב המארח.
ערכים קבילים:
 • XON/XOFF
 • RTS/CTS
 • DSR/DTR
פקודות ZPL קשורות:
^sc
פקודת SGD בשימוש:
comm.handshake
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Serial Communications Setup (הגדרת תקשורת טורית)
WML
הצג את גרסת Wireless Markup Language‏ (WML)‎. לא ניתן לשנות את הערך הזה.