תפריט Sensors (חיישנים)
תפריט Sensors (חיישנים)

תפריט Sensors (חיישנים)

טבלה זו מתארת את הפריטים בתפריט Sensors (חיישנים).
פריטים בתפריט Sensors (חיישנים)
הגדרה
תיאורים, ערכים קבילים ושיטות לקביעת תצורה
SENSOR TYPE (סוג חיישן)
בחר את חיישן המדיה המתאים לסוג המדיה שבו אתה משתמש. החיישן הרפלקטיבי לרוב משמש רק עבור מדיית סימן שחור. החיישן הטרנסמיסיבי לרוב משמש עבור סוגי מדיה אחרים.
ערכים קבילים:
  • TRANSMISSIVE (טרנסמיסיבי)
  • REFLECTIVE (רפלקטיבי)
פקודות ZPL קשורות:
^JS
פקודת SGD בשימוש:
device.sensor_select
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Media Setup (הגדרת מדיה)
LABEL SENSOR (חיישן מדבקה)
קבע את הרגישות של חיישן המדבקה.
ערך זה נקבע במהלך כיול החיישן. אל תשנה הגדרה זו אם לא קיבלת הנחיה לכך מהתמיכה הטכנית של Zebra או מטכנאי שירות מורשה.
ערכים קבילים: 0 עד 255
פקודת SGD בשימוש:
ezpl.label_sensor
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Calibration (כיול)
TAKE LABEL (הוצאת מדבקה)
קבע את העוצמה של מעגל חיישן הוצאת המדבקה.
ערך זה נקבע במהלך כיול החיישן. אל תשנה הגדרה זו אם לא קיבלת הנחיה לכך מהתמיכה הטכנית של Zebra או מטכנאי שירות מורשה.
ערכים קבילים: 0 עד 255
פקודת SGD בשימוש:
ezpl.take_label
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Calibration (כיול)