תפריט Settings (הגדרות)
תפריט Settings (הגדרות)

תפריט Settings (הגדרות)

טבלה זו מתארת את הפריטים בתפריט Setting (רשת).
פריטים בתפריט Setting (רשת)
הגדרה
תיאורים, ערכים קבילים ושיטות לקביעת תצורה
DARKNESS (רמת שחור)
הגדר את רמת השחור הנמוכה ביותר שעדיין תספק איכות הדפסה טובה. אם תגדיר את רמת השחור לרמה גבוהה מדי, תמונת המדבקה עשויה שלא להיות ברורה, סריקת הברקודים עשויה להיות שגויה, עלולים להיווצר חורי שריפה בסרט או עלול להיגרם בלאי מוקדם בראש ההדפסה.
אם תרצה בכך, צור דוח איכות הדפסה כדי לקבוע את הגדרת רמת השחור הטובה ביותר. ראה הדפסת דוח איכות הדפסה (בדיקה עצמית עם לחצן ההזנה).
ערכים קבילים: 0.0 עד 30.0
פקודות ZPL קשורות:
^MD
,
~SD
פקודת SGD בשימוש:
print.tone
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
General Setup (הגדרה כללית)
Darkness (רמת שחור)
PRINT SPEED (מהירות הדפסה)
בחר את מהירות שבה יש להדפיס את המדבקה ביחידות אינץ' לשנייה (ips). בדרך-כלל, מהירות הדפסה אטית יותר תפיק איכות הדפסה טובה יותר.
ערכים קבילים:
 • ZD620‏ ‎203 dpi‏ = 2 עד 8 ips
 • ZD620‏ ‎300 dpi‏ = 2 עד 6 ips
 • ZD420‏ ‎203 dpi‏ = 2 עד 6 ips
 • ZD420‏ ‎300 dpi‏ = 2 עד 4 ips
פקודות ZPL קשורות:
^PR
פקודת SGD בשימוש:
ezpl.media_type
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
General Setup (הגדרה כללית)
Print Speed (מהירות הדפסה)
MEDIA TYPE (סוג המדיה)
בחר את סוג המדיה שבה אתה משתמש.
ערכים קבילים: CONTINUOUS (רציף), GAP/WEB (מרווח/מערך), MARK/NOTCH (סימון/חריץ)
אם תבחר באפשרות CONTINUOUS (רציף), עליך לכלול אורך מדבקה בתבנית המדבקה (
^LL
אם אתה משתמש ב-ZPL). אם תבחר באפשרות GAP/WEB (מרווח/מערך) או באפשרות MARK/NOTCH (סימון/חריץ) עבור סוגי מדיה נפרדים שונים, המדפסת תזין מדיה כדי לחשב את אורך המדבקה.
פקודות ZPL קשורות:
^MN
פקודת SGD בשימוש:
ezpl.media_type
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
General Setup (הגדרה כללית)
Media Type (סוג מדיה)
PRINT METHOD (שיטת הדפסה)
ציין אם המדפסת צריכה להשתמש בסרט לצורך ההדפסה.
ערכים קבילים:
 • THERMAL TRANS (העברה תרמית) – שימוש בסרט ובמדיה להעברה תרמית.
 • Direct Thermal (הדפסה תרמית ישירה) – שימוש במדיה להדפסה תרמית ישירה וללא שימוש בסרט.
פקודות ZPL קשורות:
^MT
פקודת SGD בשימוש:
ezpl.print_method
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
General Setup (הגדרה כללית)
Print Method (שיטת הדפסה)
TEAR OFF (תלישה)
מכווננת את מיקום המנוחה של המדיה לאחר הדפסת מדבקה. מיקום המנוחה או העצירה קובע היכן תהיה נקודת התלישה על המדבקות או ביניהן.
במידת הצורך, הסט את מיקום המדיה על פס התלישה לאחר ההדפסה.
 • מספרים נמוכים יותר מכניסים את המדיה למדפסת על-פי מספר הנקודות המוגדר (קו התלישה מתקרב לשולי המדבקה שזה עתה הודפסה).
 • מספרים גבוהים יותר מוציאים מהמדפסת את המדיה (קו התלישה מתקרב לשוליים הקדמיים של המדבקה הבאה).
ערכים קבילים: ‎–120 עד 120
פקודות ZPL קשורות:
~TA
פקודת SGD בשימוש:
ezpl.tear_off
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
General Setup (הגדרה כללית)
(תלישה)Tear Off
PRINT WIDTH (רוחב הדפסה)
ערכים קבילים:
 • ZD620‏ ‎203 dpi ‏= 0002 עד 832 נקודות
 • ZD620‏ ‎300 dpi‏ = 0002 עד 1280* נקודות
 • ZD420‏ ‎203 dpi‏ = 0002 עד 832 נקודות
 • ZD420‏ ‎300 dpi‏ = 0002 עד 1280* נקודות (מצב EPL כולל רוחב מקסימלי בברירת מחדל של 1248 נקודות.)
הגדרת רוחב הדפסה גדול מדי יבזבז זיכרון עיצוב.
הדפסה מחוץ לצדדי המדבקה ועל גליל ההדפסה עלולה לגרום לנזק למשטח ההדפסה.
פקודות ZPL קשורות:
^PW
פקודת SGD בשימוש:
ezpl.print_width
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
General Setup (הגדרה כללית)
(רוחב הדפסה)Print Width
אם יוגדר רוחב צר מדי, ייתכן שחלקים מתבנית המדבקה לא יודפסו על המדיה.
הגדרה זו עשויה להשפיע על המיקום האופקי של תבנית המדבקה אם בוצע היפוך לתמונה באמצעות הפקודה
^POI
של ZPL II.
PRINT MODE (מצב הדפסה)
בחר מצב הדפסה שתואם לאפשרויות המדפסת שלך. לקבלת מידע כיצד פועלות הבחירות של מצב ההדפסה עם אפשרויות מדפסת אחרות, ראה בחירת מצב ההדפסה.
ערכים קבילים: TEAR-OFF (תלישה), PEEL-OFF (קילוף), CUTTER (יחידת חיתוך)
פקודות ZPL קשורות:
^MM
פקודת SGD בשימוש:
media.printmode
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
General Setup (הגדרה כללית)
(מצב הדפסה)Print Mode
LABEL TOP (תחילת מדבקה)
האפשרות מזיזה את מיקום התמונה באופן אנכי על המדבקה, בעת הצורך.
 • מספרים שליליים מזיזים את התמונה גבוה יותר במדבקה (לעבר ראש ההדפסה).
 • מספרים חיוביים מזיזים את התמונה נמוך יותר במדבקה (הרחק מראש ההדפסה) בהתאם למספר הנקודות שצוין.
ערכים קבילים: ‎–120 עד 120
פקודות ZPL קשורות:
^LT
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
General Setup (הגדרה כללית)
(תחילת מדבקה)Label Top
LEFT POSITION (מיקום שמאלי)
האפשרות מזיזה את מיקום התמונה באופן אופקי על המדבקה, בעת הצורך.
 • מספרים שליליים מזיזים את הקצה השמאלי של התמונה לעבר הקצה השמאלי של המדבקה בהתאם למספר הנקודות שצוין.
 • מספרים חיוביים מזיזים את קצה התמונה לעבר הקצה הימני של המדבקה.
ערכים קבילים: ‎–9999 עד 9999
פקודות ZPL קשורות:
^LS
פקודת SGD בשימוש:
zpl.left_position
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
General Setup (הגדרה כללית)
(מיקום שמאלי)Left Position
REPRINT MODE (מצב הדפסה מחדש)
כאשר מצב הדפסה מחדש מופעל, תוכל להדפיס מחדש את המדבקה האחרונה שהודפסה על ידי לחיצה על
FEED
(הזנה).
ערכים קבילים: ON (מופעל) או OFF (כבוי- ברירת המחדל)
פקודות ZPL קשורות:
^JZ
פקודת SGD בשימוש:
zpl.left_position
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת: אין תמיכה כעת
LABEL LENGTH MAX (אורך מדבקה מרבי)
הגדרה זו שולטת במרחק שבו משתמשות תוכניות השירות של המדפסת, כמו SmartCal, לזהות אוטומטית מדבקות (סימן שחור, חריץ או מרווח/מערך). אם המדפסת אינה מזהה ומכיילת את המדבקה, היא מניחה שנטענה מדיה רציפה.
קבע את הערך למדבקה הארוכה ביותר בשימוש במדפסת בתוספת 25.4 מ"מ (אינץ' אחד) מאורך המדבקה המרבי. באופן אידאלי, השתמש בערך הגדול כפליים מאורך המדבקה המרבי בתוספת אינץ'.
בתמונה המוצגת, 1 מייצג את אורך המדבקה, 2 את המרווח בין המדבקות ו-3 הגדרה שכוללת אורך מדבקה אחת בתוספת אינץ'.
ערכים קבילים: 1-39 (אינץ'), 39 בברירת המחדל
פקודות ZPL קשורות:
^ML
‏ (
^LL
‏,
^PW
)
פקודת SGD בשימוש:
ezpl.label_length_max
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות מדפסת)
General Setup (הגדרה כללית)
(אורך מרבי)Maximum Length