תפריט Tools (כלים)
תפריט Tools (כלים)

תפריט Tools (כלים)

טבלה זו מתארת את הפריטים בתפריט Tools (כלים).
פריטים בתפריט Tools (כלים)
הגדרה
תיאורים, ערכים קבילים ושיטות לקביעת תצורה
PRINT INFORMATION (מידע הדפסה)
הדפס את המידע הנבחר (אפשרות אחת מתוך שבע אפשרויות) על מדבקה אחת או יותר. פריט תפריט זה זמין דרך שלושה תפריטי משתמש עם ערכי ברירת מחדל שונים בכל אחד מהם.
ערכים קבילים:
 • SETTINGS (הגדרות) – הדפסה של דוח תצורת המדפסת. מדבקה לדוגמה מוצגת בבדיקת הדפסה עם דוח התצורה.
 • NETWORK (רשת) – הדפסת ההגדרות של כל שרתי ההדפסה או התקני Bluetooth שמותקנים.
 • FORMATS (תבניות) – הדפסה של התבניות הזמינות המאוחסנות בזיכרון RAM של המדפסת ובזיכרון ההבזק.
 • IMAGES (תמונות) – הדפסה של התמונות הזמינות המאוחסנות בזיכרון RAM של המדפסת ובזיכרון ההבזק.
 • FONTS (גופנים) – הדפסה של הגופנים הזמינים של המדפסת, כולל גופני המדפסת הסטנדרטיים והאופציונליים. הגופנים עשויים להיות מאוחסנים בזיכרון RAM ובזיכרון הבזק.
 • BARCODES (ברקודים) – הדפסה של כל הברקודים הזמינים במדפסת. הברקודים עשויים להיות מאוחסנים בזיכרון RAM או בזיכרון הבזק.
 • ALL (הכל) – הדפסת שש המדבקות הקודמות.
 • SENSOR PROFILE (פרופיל חיישן) – הצגת הגדרות החיישן בהשוואה לקריאות החיישן בפועל. כדי לפרש את התוצאות, ראה כיול ידני של מדיה.
פקודות ZPL קשורות:
 • SETTINGS (הגדרות):
  ~WC
 • NETWORK (רשת):
  ~WL
 • SENSOR PROFILE (פרופיל חיישן):
  ~JG
 • פקודות אחרות:
  ^WD
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)‏
Printer Settings (הגדרות מדפסת)‏
(הדפס רשימות על מדבקה)Print Listings on Label
לדוגמאות של דוחות תצורת מדפסת ותצורת רשת, ראה הדפסת דוחות תצורה הרשת והמדפסת (בדיקה עצמית עם לחצן הביטול).
IDLE DISPLAY (תצוגת המתנה)
בחר אחת משש תבניות המידע שיש להציג כאשר המדפסת במצב המתנה. לא מוצגות בכל התצורות.
ערכים קבילים:
 • FW VERSION (גרסת קושחה)
 • IP ADDRESS (כתובת IP)
 • MM/DD/YY 24 HR
 • MM/DD/YY 12 HR
 • DD/MM/YY 24 HR
 • DD/MM/YY 12 HR
פקודות ZPL קשורות: ללא
פקודת SGD בשימוש:
device.idle_display_format
,
device.idle_display_value
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת: ללא
POWER UP ACTION (פעולה בהפעלה)
הגדר את הפעולה שהמדפסת תבצע במהלך רצף ההפעלה.
ערכים קבילים:
 • CALIBRATE (כיול) – התאמה של הרמות וערכי הסף של החיישן, קביעת אורך המדבקה, והזנה של המדיה עד למערך/מרווח הבא.
 • FEED (הזנה) – הזנה של המדבקות עד לנקודת הרגיסטרציה הראשונה.
 • LENGTH (אורך) – קביעת אורך המדבקה באמצעות ערכי החיישן הנוכחיים והזנת המדיה עד למערך/מרווח הבא.
 • NO MOTION (ללא תנועה) – מתן הוראה למדפסת לא להזיז את המדיה. תידרש להבטיח ידנית כי המערך ממוקם כהלכה, או ללחוץ על לחצן ההזנה כדי למקם את המערך/המרווח הבא.
 • SHORT CAL (כיול קצר) – הגדרת ערכי הסף של המדיה והרשת מבלי לשנות את שבח החיישן, קביעת אורך המדבקה, והזנת המדיה עד למערך/מרווח הבא.
פקודות ZPL קשורות:
^MF
פקודת SGD בשימוש:
ezpl.power_up_action
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Printer Settings (הגדרות מדפסת)
HEAD CLOSE ACTION (פעולה בסגירת ראש הדפסה)
הגדר את הפעולה שהמדפסת תבצע במהלך סגירת ראש ההדפסה.
ערכים קבילים:
 • CALIBRATE (כיול) – התאמה של הרמות וערכי הסף של החיישן, קביעת אורך המדבקה, והזנה של המדיה עד למערך הבא.
 • FEED (הזנה) – הזנה של המדבקות עד לנקודת הרגיסטרציה הראשונה.
 • LENGTH (אורך) – קביעת אורך המדבקה באמצעות ערכי החיישן הנוכחיים והזנת המדיה עד למערך הבא.
 • NO MOTION (ללא תנועה) – מתן הוראה למדפסת לא להזיז את המדיה. תידרש להבטיח ידנית כי המערך ממוקם כהלכה, או ללחוץ על לחצן ההזנה כדי למקם את המערך הבא.
 • SHORT CAL (כיול קצר) – הגדרת ערכי הסף של המדיה והרשת מבלי לשנות את שבח החיישן, קביעת אורך המדבקה, והזנת המדיה עד למערך/מרווח הבא.
פקודות ZPL קשורות:
^MF
פקודת SGD בשימוש:
ezpl.head_close_action
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Printer Settings (הגדרות מדפסת)
Calibration (כיול)
LOAD DEFAULTS (טעינת ברירות מחדל)
שחזר הגדרות ספציפיות של המדפסת, שרת ההדפסה והרשת בחזרה להגדרות ברירת המחדל של היצרן. היזהר בעת טעינת ברירות המחדל מאחר שתצטרך לטעון מחדש את כל ההגדרות ששינית באופן ידני. פריט תפריט זה זמין דרך שני תפריטי משתמש שלכל אחד מהם ערכי ברירת מחדל שונים.
ערכים קבילים:
 • FACTORY (יצרן) – שחזור כל הגדרות המדפסת, פרט להגדרות הרשת, בחזרה לברירות המחדל של היצרן. היזהר בעת טעינת ברירות המחדל מאחר שתצטרך לטעון מחדש את כל ההגדרות ששינית באופן ידני.
 • NETWORK (רשת) – אתחול שרת ההדפסה הקווי או האלחוטי של המדפסת. בשרת הדפסה אלחוטי, המדפסת גם משויכת מחדש לרשת האלחוטית שלך.
 • LAST SAVED (נשמרו לאחרונה) – טעינת ההגדרות מהשמירה הקבועה האחרונה.
פקודות ZPL קשורות:
פקודת SGD בשימוש:
 • FACTORY (יצרן):
  ^JUF
 • NETWORK (רשת):
  ^JUN
 • LAST SAVED (נשמרו לאחרונה):
  ^JUR
פקודת SGD בשימוש: ללא
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
Printer Settings (הגדרות מדפסת)
Calibration (כיול)
 • FACTORY (יצרן):
  View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
  Restore Default Configuration (שחזור תצורת ברירת מחדל)
 • NETWORK (רשת):
  Print Server Settings (הגדרות שרת הדפסה)
  (איפוס שרת הדפסה)Reset Print Server
 • LAST SAVED (נשמרו לאחרונה):
  View and Modify Printer Settings (הצגה ושינוי של הגדרות המדפסת)
  Restore Saved Configuration (שחזור תצורה שנשמרה)
MEDIA/RIBBON CAL (כיול מדיה/סרט)
כייל את המדפסת כדי לכוונן את רגישות חיישני המדיה.
פקודות ZPL קשורות:
~JC
פקודת SGD בשימוש:
ezpl.manual_calibration
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת: לא ניתן להפעיל את נוהל הכיול דרך דפי האינטרנט.
DIAGNOSTIC MODE (מצב אבחון)
השתמש בכלי אבחון זה כדי לגרום למדפסת להפיק ערכים הקסדצימליים עבור כל הנתונים שהתקבלו במדפסת. לקבלת מידע נוסף ראה ביצוע בדיקת אבחון תקשורת.
ערכים קבילים:
 • PRINT (הדפסה)
 • E: DRIVE (כונן E:‎)
 • USB
 • MEMORY (זיכרון)
 • DISABLED (מושבת)
פקודות ZPL קשורות:
 • ~JD
  להפעלה
 • ~JE to disable
להפעלה
פקודת SGD בשימוש:
device.diagnostic_print
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת: לא ניתן להפעיל את נוהל הכיול דרך דפי האינטרנט.
CONFIG INFO TO USB (מידע תצורה אל USB)
מאפשרת לך לשלוח דוח תצורת מדפסת (שווה-ערך לנתונים המוחזרים מהמדפסת למערכת המארחת בעת שליחת פקודת ZPL‏
^HH
). המדפסת שולחת קובץ (
OUTxxx.txt
כאשר xxx‏ = 000 עד 999) לכונן USB המחובר ליציאת מארח ה-USB של המדפסת והוא מעוצב למידע המסופק בדוגמאות לשימוש ביציאת מארח USB ו-Link-OS. שמות הקבצים של דוח תצורת המדפסת ניתנים בסדר עולה בכל דוח שנכתב בכונן ה-USB ‏(
OUT001.txt
גדל ל-
OUT002.txt
בפעם הבאה שהקובץ נכתב).
ערכים קבילים:
 • SEARCH (חיפוש - לא נמצא כונן USB)
 • WRITE (כתיבה - אם לא מותקן כונן USB)
פקודות ZPL קשורות:
^HH
(שווה-ערך למידע שדווח)
פקודת SGD בשימוש:
 • file.capture_response.begin
 • file.capture_response.end
 • file.capture_response.destination
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת: ללא
ZBI ENABLED?‎‏ (ZBI מופעל?)
Zebra Basic Interpreter (מפענח בסיסי של Zebra)‏ (ZBI 2.0™‎) הוא אפשרות תכנות שניתן לרכוש עבור המדפסת. אם תרצה לרכוש אפשרות זו, פנה למשווק של Zebra לקבלת מידע נוסף.
ערכים קבילים:
 • NO (לא)
 • YES (כן)
פקודות ZPL קשורות: ללא
פקודת SGD בשימוש:
zbi.key
(מזהה אם האפשרות ZBI 2.0 מופעלת או מושבתת במדפסת)
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת: ללא
RUN ZBI PROGRAM (הפעלת תוכנית ZBI)
פריט התפריט מופיע רק אם ZBI הופעל במדפסת. אם תוכניות ZBI הורדו למדפסת שלך, תוכל לבחור אחת מהן להפעלה באמצעות פריט התפריט הזה. אם אין תוכניות במדפסת שלך, יצוין NONE (ללא).
כדי להפעיל תוכנית ZBI שהורדת למדפסת:
 1. השתמש ב
  חץ למעלה
  או ב
  חץ למטה
  כדי לבחור קובץ מתפריט זה.
 2. לחץ על
  לחצן הבחירה הימני
  כדי לבחור באפשרות RUN (הפעל). אם לא קיימת תוכנית, האפשרות RUN (הפעל) לא תבצע אף פעולה.
ערכים קבילים:
 • NONE (ללא)
 • PROGRAM FILE NAMES (שמות קובצי תוכנית)
פקודות ZPL קשורות:
 • ^JI
 • ~JI
פקודת SGD בשימוש:
zbi.control.run
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
Printer Home Page (דף הבית של המדפסת)
(רשימת ספרייה)Directory Listing
STOP ZBI PROGRAM (עצירת תוכנית ZBI)
פריט התפריט מופיע רק אם ZBI הופעל במדפסת. השתמש בפריט תפריט זה כדי לעצור תוכנית ZBI. המדפסת מפרטת רק תוכניות שפועלות.
כדי לעצור תוכנית ZBI:
 1. במידת הצורך, השתמש ב
  חץ למעלה
  או ב
  חץ למטה
  כדי לבחור את הקובץ מתפריט זה.
 2. לחץ על
  לחצן הבחירה הימני
  כדי לבחור באפשרות STOP (עצור).
ערכים קבילים:
 • NONE (ללא)
 • PROGRAM FILE NAMES (שמות קובצי תוכנית)
פקודות ZPL קשורות:
~JQ
פקודת SGD בשימוש:
zbi.control.terminate
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת:
Printer Home Page (דף הבית של המדפסת)
(רשימת ספרייה)Directory Listing
PRINT USB FILE (הדפסת קובץ דרך USB)
בחר קבצים להדפסה מכונן הבזק מסוג USB. ראה את התרגילים בשימוש ביציאת מארח USB ויכולות תקשורת טווח אפס (NFC) עבור תרגיל המשתמש ביכולת הזו.
כדי להדפיס קבצים מכונן הבזק מסוג USB:
 1. הכנס כונן הזק מסוג USB ליציאת מארח ה-USB של המדפסת. המדפסת מפרטת את הקבצים הזמינים. האפשרות
  SELECT ALL
  (בחר הכל) זמינה כדי להדפיס את כל הקבצים הזמינים בכונן ההבזק מסוג USB.
 2. השתמש ב
  חץ למעלה
  או ב
  חץ למטה
  כדי לבחור קובץ מתפריט זה.
 3. לחץ על
  לחצן הבחירה הימני
  כדי לבחור באפשרות PRINT (הדפסה).
ערכים קבילים:
 • NONE (ללא)
 • SELECT ALL (בחר הכל)
 • PROGRAM FILE NAMES (שמות קובצי תוכנית)
פקודות ZPL קשורות: ללא
פקודת SGD בשימוש:
usb.host.read_list
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת: ללא
COPY USB FILE TO E:‎ (העתקת קובץ מ-USB אל E:‎)
בחר קבצים להעתקה מכונן הבזק מסוג USB למדפסת. ראה את התרגילים בשימוש ביציאת מארח USB ויכולות תקשורת טווח אפס (NFC) עבור תרגיל המשתמש ביכולת הזו.
כדי להעתיק קבצים מכונן הבזק מסוג USB למדפסת:
 • הכנס כונן הבזק מסוג USB ליציאת מארח ה-USB של המדפסת. המדפסת מפרטת את הקבצים הזמינים. האפשרות
  SELECT ALL
  (בחר הכל) זמינה כדי להעתיק את כל הקבצים הזמינים מכונן הבזק מסוג USB.
 • השתמש ב
  חץ למעלה
  או ב
  חץ למטה
  כדי לבחור קובץ מתפריט זה.
 • לחץ על
  לחצן הבחירה הימני
  כדי לבחור באפשרות STORE (אחסון).
ערכים קבילים:
 • NONE (ללא)
 • SELECT ALL (בחר הכל)
 • PROGRAM FILE NAMES (שמות קובצי תוכנית)
פקודת SGD בשימוש:
usb.host.read_list
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת: ללא
STORE E:‎ FILE TO USB (אחסן קובץ מ-E:‎ ב-USB)
בחר קבצים מהמדפסת לאחסון בכונן הבזק מסוג USB. ראה את התרגילים בשימוש ביציאת מארח USB ויכולות תקשורת טווח אפס (NFC) עבור תרגיל המשתמש ביכולת הזו.
כדי להעתיק קבצים מהמדפסת לכונן הבזק מסוג USB:
 • ודא שהכנסת את כונן ההבזק מסוג USB ליציאת מארח ה-USB של המדפסת. המדפסת מפרטת את הקבצים הזמינים. האפשרות
  SELECT ALL
  (בחר הכל) זמינה כדי לאחסן את כל הקבצים הזמינים מהמדפסת בכונן הבזק מסוג USB.
 • השתמש ב
  חץ למעלה
  או ב
  חץ למטה
  כדי לבחור קובץ מתפריט זה.
 • לחץ על
  לחצן הבחירה הימני
  כדי לבחור באפשרות STORE (אחסון).
ערכים קבילים:
 • NONE (ללא)
 • SELECT ALL (בחר הכל)
 • PROGRAM FILE NAMES (שמות קובצי תוכנית)
פקודת SGD בשימוש:
usb.host.write_list
PRINT STATION (תחנת הדפסה)
השתמש בפריט תפריט זה כדי למלא שדות משתנים בתבנית מדבקה ולהדפיס את המדבקה באמצעות התקן קלט אנושי (HID), כגון מקלדת בחיבור USB, התקן שקילה או סורק ברקודים. כדי להשתמש באפשרות זו, יש לאחסן תבנית מדבקה מתאימה בכונן
E:
במדפסת. ראה את התרגילים בשימוש ביציאת מארח USB ויכולות תקשורת טווח אפס (NFC).
בעת חיבור HID לאחת מיציאות המארח של USB במדפסת, השתמש בתפריט משתמש זה כדי לבחור טופס בכונן
E:
של המדפסת. לאחר שתתבקש למלא כל אחד משדות המשתנה
^FN
בטופס, תוכל לציין את כמות המדבקות הרצויה להדפסה.
לקבלת מידע נוסף על השימוש בפקודה
^FN
או בפקודות ה-SGD הקשורות לתכונה זו, ראה ZPL Programming Guide (מדריך תכנות ZPL). השתמש באחד מקישורי האתרים לקבלת מידע על המוצר המפורטים בסעיף אודות מדריך זה כדי להוריד מידע זה.
פקודות SGD בשימוש:
 • usb.host.keyboard_input
  (חייבת להיות מוגדרת כ-ON (מופעלת))
 • usb.host.template_list
 • usb.host.fn_field_lis
  t
 • usb.host.fn_field_data
 • usb.host.fn_last_field
 • usb.host.template_print_amount
PASSWORD PROTECT (הגנת סיסמה)
בחר את רמת הגנת הסיסמה עבור פריטי תפריט המשתמש. סיסמת ברירת המחדל היא
1234
.
ערכים קבילים:
 • NONE (ללא)
 • Selected (נבחר)
 • ALL (הכל)
פקודות ZPL קשורות:
^KP
(לשינוי סיסמת המדפסת)
PRINT TEST FORMAT (הדפסת תבנית בדיקה)
השתמש בפריט התפריט הזה כדי ליזום רצפי בדיקה המדפיסים סוגי מדבקות מסוימים כדי לעזור לך בפתרון בעיות הדפסה.
ערכים קבילים:
 • DARKNESS (רמת שחור) – הפעלת תמונה חוזרת ברמות צבע שחור גוברות.
 • FIRST DOT LOCATION (מיקום נקודה ראשונה) – זיהוי מיקום הנקודה הראשון ואת החלק העליון של המדבקה כדי לעזור לך בכוונון מיקום המדבקה.
 • PRINT LINE (הדפסת שורה) – הפעלת רצף בדיקות.
 • IMAGE COMPRESSION (דחיסת תמונה) – הדפסת תמונה עם קווים ועיגולים כדי לעזור לך בבעיות הקשורות לדחיסה או למתיחה של תמונה.
 • ELEMENT OUT (תקלת רכיב) – הדפסת תמונה אופקית המתוכננת להראות רכיבי ראש הדפסה שלא עובדים.
פקודת SGD בשימוש:
 • print.troubleshooting_label_choices
  (מציין את סוג המדבקה)
 • print.troubleshooting_label_print
  (הדפסת המדבקה)