בתוך מדפסת עם מחסנית סרט מדגם ZD420
בתוך מדפסת עם מחסנית סרט מדגם ZD420

בתוך מדפסת עם מחסנית סרט מדגם ZD420

‎1‎
הובלת הינע סרט
‎2‎
זרועות שחרור (2)
3
חיישן ראש הדפסה מורם (פנימי)
‎4‎
חיישן זחיח (סימון שחור ומערך/מרווח תחתון)
5
גליל הדפסה (הנעה)
6
כוונון מעצור מוביל המדיה
‎7‎
מובילי מדיה
‎8‎
מחזיקי גליל
‎9‎
חיישן למערך העליון (מרווח)
‎10‎
מחסנית סרט (נמכרת בנפרד ומוצגת כמותקנת)