חיבור המדפסת למחשב עם מערכת הפעלה Windows 10
חיבור המדפסת למחשב עם מערכת הפעלה Windows 10

חיבור המדפסת למחשב עם מערכת הפעלה Windows 10

לפני הוספה (מכונה גם 'צימוד') של התקן שמותאם ל-Bluetooth להתקן הראשי שלך, ודא שההתקן שאותו יש לצמד דולק וניתן לגילוי.
ייתכן שהתקן ה-Windows שלך יצטרך מתאם Bluetooth כדי להתחבר להתקן Bluetooth. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של התקן ה-Windows שלך.
מספר פלגים של Bluetooth והתקני Bluetooth מובנים שאינם מבית Microsoft ושנמצאים במחשב המארח, כוללים תמיכת מנהל התקנים גבולית בלבד בהדפסה דרך Secure Simple Paring (שיוך פשוט מאובטח - SSP), וייתכן שלא ישלימו את האשף
Add printer
(הוספת מדפסת) בצורה תקינה.
ייתכן שתצטרך לגשת אל
Bluetooth Devices
(התקני Bluetooth) תחת
Settings
(הגדרות) ב-Windows, ולהפעיל את SPP עבור ה'התקן', כלומר את המדפסת תומכת ה-Bluetooth שאתה מתקין.
התקן את המדפסת כמדפסת מקומית (USB עבור המדפסת) ושנה את
Port
(יציאה) לאחר השלמת ההתקנה ביציאת COM של SPP (יציאה טורית וירטואלית).
 1. לחץ על הלחצן
  Windows Start
  (התחלה) ( ), ולאחר מכן בחר
  Settings
  (הגדרות).
 2. לחץ על
  Devices
  (התקנים).
 3. לחץ על
  Bluetooth
  .
  אם במחשב לא מותקן Bluetooth, הקטגוריה Bluetooth לא תוצג ברשימת קטגוריות ההתקנים.
  המדפסת תזוהה על-פי מספרה הסידורי, כפי שמוצג כאן.
 4. לחץ על סמל המדפסת ולאחר מכן על
  Pair
  (צימוד).
  המדפסת תדפיס קוד סיסמה.
 5. השווה את קוד הסיסמה לקוד שמופיע על המסך. אם הם תואמים, לחץ על
  Yes
  (כן).
אחרי שתשלים את הצימוד, מצב המדפסת ישתנה ל-Connected (מחוברת).