טעינת סרט העברה באורך 300 מטרים שאינו מתוצרת Zebra
טעינת סרט העברה באורך 300 מטרים שאינו מתוצרת Zebra

טעינת סרט העברה באורך 300 מטרים שאינו מתוצרת Zebra

טעינת סרט העברה באורך 300 מטרים שאינו מתוצרת Zebra במדפסת שלך מצריכה מתאמי ליבת סרט של Zebra.
להלן דרישות המינימום לשימוש בסרטים באורך 300 מטרים שאינם מתוצרת Zebra במדפסת:
קוטר ליבה פנימי (I.D.‎)‏
25.4 מ"מ (1.0 אינץ', עם טווח של 1.004 עד 1.016 אינץ')
חומר ליבה פנימי
סיבית (חומרים קשים, כגון ליבות פלסטיק, עלולים שלא לפעול כהלכה)
טווח רוחב הסרט
33 מ"מ עד 110 מ"מ (1.3 עד 4.3 אינץ')
קוטר חיצוני (O.D.‎) מרבי של הסרט
66.8 מ"מ (2.6 אינץ')
השימוש במדיה או בסרטים שאינם מתוצרת Zebra ושלא אושרו לשימוש עם מדפסת Zebra שברשותך עלול להזיק למדפסת או לראש ההדפסה. בנוסף, איכות התמונה עשויה להיות מושפעת מהדברים הבאים:
 • ביצועי סרט ירודים או גבוליים (מהירות הדפסה מרבית, הרכב הדיו, וכדומה)
 • חומר הליבה, שעשוי להיות רך מדי או קשה מדי
 • ליבת סרט רופפת או הדוקה מדי, או ליבת סרט שקוטרה החיצוני המרבי עולה על 66 מ"מ
המתאמים עוזרים לך ליישר את הסרט ואת הליבה ביחס למרכז המדיה (והמדפסת). הם כוללים קפיץ נעילת ליבה כדי לשלב את הסיבית הרכה שבתוך ליבת הסרט ולשנות את קנה המידה (נמדד מקו האמצע של המדפסת) בעת התקנה במדפסת.
‎1‎
קו אמצע
‎2‎
קפיץ נעילת ליבה
 1. טען ליבת סרט ריקה במתאם ליבת הסרט. ליבת הסרט הריקה צריכה להיות באותו רוחב של גליל הסרט (או רחבה יותר). מקם את הליבה מעל קו האמצע של המתאמים, פחות או יותר במרכז.
  ניתן להשתמש בליבת סרט ריקה של Zebra במקום במתאם ובליבת סרט ריקה שאינה מתוצרת Zebra. המדפסת מגיעה עם ליבת סרט 300 מטר ריקה אחת.
 2. טען את גליל הסרט שאינו מתוצרת Zebra במתאם ליבת הסרט. כוון את אוגן המתאם בצד שמאל וודא שהסרט נפתח לצד האחורי של הגליל, כמוצג כאן. מקם את הליבה מעל קו האמצע (CL) של המתאם, פחות או יותר במרכז.
  ‎1‎
  אוגן – מקם בצד שמאל
  ‎2‎
  הסרט יוצא מהצד האחורי של הגליל
  הגליל ברוחב המקסימלי של 110 מ"מ (4.3 אינץ') אינו דורש מרכוז.
  עבור מדיה שאורכה פחות מהרוחב המרבי ועד לרוחב המינימום, שהוא 33 מ"מ (1.3 אינץ'), השתמש בסרגל המידה שעל ליבת המתאם כדי ליישר את גלילי הסרט ביחס למדיה ולמדפסת.
  רוחב = 110 מ"מ (4.3 אינץ')
  רוחב = 33 מ"מ (1.3 אינץ')
 3. מקם את המתאם עם הליבה הריקה על צירי איסוף הסרט, ואת המתאם עם גליל הסרט על צירי ההזנה התחתונים. הצד הימני של מתאם הליבה מורכב על הקצה הקוני של כל אחד מהצירים הימניים המופעלים בקפיץ. המשך לדחוף את המתאם לעבר הציר הימני וטלטל את המתאם כך שיורכב על טבור הציר השמאלי. סובב את המתאמים והטבורים עד שהחריצים באוגני המתאמים יתיישרו ויינעלו בצלעות הטבור של הציר השמאלי.
 4. במהלך התקנת הסרט והליבות הריקות בשלבים הקודמים, ייתכן שהם ייצאו מנקודת המרכז.
  • ודא שגליל הסרט והליבה הריקה מיושרים למרכז המדיה (מדבקות, נייר, תגיות וכדומה). השתמש בקנה המידה של קו האמצע במתאם ליבת הסרט כקו מנחה להחזרתם למיקומים הנכונים.
  • אם לא בדקת עדיין אם הסרט רחב דיו למדיה בשימוש, זה הזמן לעשות זאת. כדי להגן על ראש ההדפסה, הסרט חייב להיות רחב יותר מהמדיה (כאשר הרוחב כולל את נייר המגן או הגב של המדבקה).
 5. חבר את הסרט לליבת האיסוף. אם, בשונה מהסרטים מתוצרת Zebra, המדיה שלך אינה כוללת פס דביק על מוביל הסרט, השתמש ברצועת סרט דקה כדי לאבטח את הסרט לליבת האיסוף. ישר את הסרט כך שייאסף על הליבה בצורה ישרה.
 6. סובב את טבור איסוף הסרט כאשר החלק העליון נע לעבר הצד האחורי כדי למתוח את הסרט. סובב את הטבור כדי לסיים את היישור של מיקום סרט האיסוף לגליל סרט האספקה. הסרט צריך להיכרך סביב ליבת איסוף הסרט לפחות פעם וחצי.
 7. ודא שהמדיה טעונה ומוכנה להדפסה וסגור את מכסה המדפסת.
 8. אם המדפסת פועלת, לחץ על
  FEED
  (הזנה) כדי לקדם מדיה באורך מינימלי של 20 ס"מ (8 אינץ'), כך שהסרט יימתח (ולא יהיה רפוי או מקומט) וישר אותו על הצירים. אחרת, המתן להדלקת המדפסת עד שתתקבל מאשף ההתקנה הנחיה לעשות זאת במהלך תהליך ההתקנה.
 9. השתמש במנהל ההתקן של המדפסת, בתוכנת יישום או בפקודות התכנות של המדפסת כדי לשנות את הגדרת מצב ההדפסה מ-Direct Thermal (הדפסה תרמית ישירה) ל-Thermal Transfer (העברה תרמית).
  בעת שליטה בפעולת המדפסת באמצעות תכנות ZPL...
  ראה את הפקודה Media Type (סוג מדיה) של ZPL II ‏(
  ^MT
  ), ופעל בהתאם להוראות ב-ZPL Programming Guide (מדריך התכנות של ZPL).
  בעת שליטה בפעולת ההדפסה באמצעות EPL Page Mode...
  ראה את הפקודה Options (אפשרויות) של EPL ‏(
  O
  ), ופעל בהתאם להוראות במדריך למתכנת של EPL Page Mode.
  פעולה זו מגדירה את פרופילי הטמפרטורה של המדפסת עבור מדיה להעברה תרמית.
 10. כדי לאמת את שינוי המצב מהדפסה תרמית ישירה להדפסה בהעברה תרמית, הדפס מדבקת תצורה (ראה
  הפניה מקושרת
  ).
  האפשרות
  PRINT METHOD
  (שיטת הדפסה) בדוח מצב תצורת המדפסת צריכה להראות
  THERMAL-TRANS
  (העברה תרמית).
המדפסת מוכנה כעת להדפסה.