טעינת סרט גליל העברה מתוצרת Zebra
טעינת סרט גליל העברה מתוצרת Zebra

טעינת סרט גליל העברה מתוצרת Zebra

בצע את השלבים הבאים כדי לטעון את הסרט.
הכן את הסרט על-ידי הוצאתו מהאריזה ושחרור הפס הדביק שלו.
ודא שהסרט וליבת הסרט הריקה כוללים חריצים בצד שמאל של ליבות הסרט, כמוצג כאן. (אם הם לא כוללים אותם, ראה טעינת סרט העברה באורך 300 מטרים שאינו מתוצרת Zebra.)
a
חריץ (נדרש בצד שמאל של הסרט)
b
פס דביק
c
קיימים חריצים גם בצד ימין של הסרט שאורכו 74 מטרים
d
צד ימין (מדפסת וגליל)
 1. כשהמדפסת פתוחה, הנח ליבת סרט ריקה על צירי איסוף הסרט של המדפסת. דחף את צד ימין של הליבה הריקה לעבר הציר המחובר לקפיץ (צד ימין). ישר את הליבה ביחס למרכז הטבור השמאלי של ציר הסרט, וסובב את הליבה עד שהחריצים יתיישרו ויינעלו.
  האריזה כוללת ליבת איסוף סרט לשימוש ראשוני. לאחר מכן, עבור גליל הסרט הבא, יש להשתמש בליבת ההזנה הריקה של ציר ההזנה.
 2. שים גליל סרט חדש על ציר הזנת הסרט התחתון של המדפסת. דחף אותו אל הציר הימני ונעל את הצד השמאלי כפי שעשית בעת התקנת ליבת האיסוף.
 3. חבר את הסרט לליבת האיסוף. השתמש בפס הדביק בגלילים חדשים; אחרת, השתמש ברצועת סרט דקה. ישר את הסרט כך שייאסף על הליבה בצורה ישרה.
 4. סובב את טבור איסוף הסרט כאשר החלק העליון נע לעבר הצד האחורי כדי למתוח את הסרט. סיבוב הטבור עוזר לסיים את היישור של מיקום סרט האיסוף לגליל סרט האספקה. הסרט צריך לכסות את מוביל הסרט באופן מלא.
 5. ודא שהמדיה טעונה ומוכנה להדפסה וסגור את מכסה המדפסת.
 6. אם המדפסת פועלת, לחץ על
  FEED
  (הזנה) כדי לקדם מדיה באורך מינימלי של 20 ס"מ (8 אינץ') כדי ליישר את הסרט ולמתוח אותו כך שלא יהיה רפוי או מקומט, וישר את הסרט על הצירים. (אחרת, המתן להדלקת המדפסת עד שתתקבל מ-Installaion Wizard ъ [אשף ההתקנה] הנחיה לעשות זאת במהלך תהליך ההתקנה).
 7. השתמש במנהל ההתקן של המדפסת, בתוכנת יישום או בפקודות התכנות של המדפסת כדי לשנות את הגדרת מצב ההדפסה מ-Direct Thermal (הדפסה תרמית ישירה) ל-Thermal Transfer (העברה תרמית).
  בעת שליטה בפעולת המדפסת באמצעות תכנות ZPL...
  ראה את הפקודה Media Type (סוג מדיה) של ZPL II ‏(
  ^MT
  , ופעל בהתאם להוראות ב-ZPL Programming Guide (מדריך התכנות של ZPL)).
  בעת שליטה בפעולת ההדפסה באמצעות EPL Page Mode...
  ראה את הפקודה Options (אפשרויות) של EPL ‏(
  O
  ), ופעל בהתאם להוראות במדריך למתכנת של EPL Page Mode.
  פעולה זו מגדירה את פרופילי הטמפרטורה של המדפסת עבור מדיה להעברה תרמית.
 8. כדי לאמת את שינוי המצב מהדפסה בהעברה תרמית ישירה להדפסה בהעברה תרמית, הדפס מדבקת תצורה (ראה בדיקת הדפסה עם דוח התצורה).
  האפשרות
  PRINT METHOD
  (שיטת הדפסה) שמוצגת בדוח תצורת המדפסת צריכה להראות
  THERMAL-TRANS
  (העברה תרמית).
המדפסת מוכנה כעת להדפסה.