התאוששות ממצב Ribbon-Out ('הסרט נגמר')
התאוששות ממצב Ribbon-Out ('הסרט נגמר')

התאוששות ממצב Ribbon-Out ('הסרט נגמר')

בצע את הפעולות הבאות כדי להתאושש ממצב Ribbon-Out ('נגמר סרט').
  1. פתח את המדפסת.
    ודא שהסרט הרפלקטיבי (המשמש לזיהוי סוף הסרט) חשוף בצד התחתון של מחסנית הסרט או גליל הסרט. גם גליל הסרט הקדמי/העליון מלא.
  2. הוצא את גליל הסרט המשומש או את מחסנית הסרט מצירי איסוף הסרט והשלך אותם.
  3. טען גלילי סרט חדשים או הכנס מחסנית סרט חדשה. ראה טעינת סרט גליל העברה מתוצרת Zebra וטעינת מחסנית סרט ZD420.
  4. לחץ על
    FEED
    (הזנה) (קידום) פעם אחת כדי לחדש את ההדפסה.