קביעת חישת מדיה לפי סוג המדיה
קביעת חישת מדיה לפי סוג המדיה

קביעת חישת מדיה לפי סוג המדיה

  • עבור מדיית מערך/מרווח, המדפסת חשה בהבדלים בין המדבקה ונייר המגן כדי לקבוע את אורך תבנית ההדפסה.
  • למדיה רציפה בגליל, המדפסת רק חשה את מאפייני המדיה. אורך תבנית ההדפסה נקבע לפי התכנות (מנהל התקן או תוכנה) או לפי אורך הטופס המאוחסן האחרון.
  • במדיית סימון שחור, המדפסת חשה בתחילת הסימון ובמרחק לתחילת הסימון השחור הבא, כדי למדוד את אורך תבנית ההדפסה.
  • עבור אפשרויות נפוצות אחרות של מדיה והגדרות:
    • לאחר טעינת המדיה באמצעות נוהל זה, ראה שימוש במנפק המדבקות האופציונלי.