סקירה של התקנת מדפסת
סקירה של התקנת מדפסת

סקירה של התקנת מדפסת

עיין בסקירה זו והתכונן להתקנה לפני שתתחיל בהתקנה הפיזית של המדפסת.
 • תחילה, התקן ציוד חומרה אופציונלי של המדפסת. ראה התקנת אופציות חומרה.
 • הצב את המדפסת במקום בטוח שיש בו גישה לשקע חשמלי ושמאפשר לך לחבר אותה לכבלי ממשק או להפעילה באופן אלחוטי.
 • חבר את המדפסת ואת ספק הכוח למקור מתח AC מוארק. ראה חיבור המדפסת לחשמל.
 • בחר והכן את המדיה למדפסת שלך. ראה מדיה.
 • טען את המדיה. ראה טעינת מדיה.
 • הדלק את המדפסת.
 • כייל את המדפסת למדיה. ראה הפעלת SmartCal Media Calibration (כיול מדיה של SmartCal).
 • הדפס דוח תצורה כדי לוודא הפעלה בסיסית של המדפסת. ראה הדפסת דוחות תצורה הרשת והמדפסת (בדיקה עצמית עם לחצן הביטול).
 • כבה את המדפסת.
 • בחר שיטת תקשורת באמצעות חיבור קווי או אלחוטי אל המדפסת. החיבורים הקוויים המקומיים הזמינים הם:
  • יציאת USB
  • יציאה טורית אופציונלית
  • Ethernet ‏(LAN) (אפשרות זמינה למדפסת שברשותך)
 • חבר את כבל המדפסת לרשת או למערכת המארחת (כאשר המדפסת כבויה).
 • התחל את השלב השני בהתקנת המדפסת: בדרך כלל התקנה עבור Windows.