הפעלת SmartCal Media Calibration (כיול מדיה של SmartCal)
הפעלת SmartCal Media Calibration (כיול מדיה של SmartCal)

הפעלת SmartCal Media Calibration (כיול מדיה של SmartCal)

לפני ההדפסה, המדפסת נדרשת להגדיר פרמטרי מדיה לצורך הפעלה אופטימלית. לשם כך, היא קובעת אוטומטית את סוג המדיה (רשת/מרווח, סימן שחור/חריץ או רציף) ומודדת את מאפייני המדיה.
 1. ודא שהמדיה והסרט (אם אתה מדפיס בהעברה תרמית) טעונים כהלכה במדפסת וכי המכסה העליון של המדפסת סגור.
 2. לחץ על
  POWER
  (הפעלה) כדי להפעיל את המדפסת והמתן עד שהמדפסת תהיה במצב Ready (מוכן).
  נוריות חיווי המצב נדלקות בירוק קבוע
 3. לחץ לחיצה ממושכת על
  PAUSE
  (השהיה) ועל
  CANCEL
  (ביטול) למשך שתי שניות ושחרר.
  המדפסת תמדוד מספר מדבקות ותכוונן את רמות החישה של המדיה. אחרי שהמדידה תושלם, נורית החיווי STATUS (מצב) תאיר בירוק קבוע.
אחרי שהכיול ההתחלתי למדיה ספציפית הושלם, לא יידרשו כיולים נוספים אחרי שתטען אצווה חדשה, כל עוד המדיה החדשה שנטענה היא מאותו סוג של המדיה הקודמת. המדפסת תבדוק אוטומטית את האצווה החדשה ותבצע התאמות לשינויים קלים במאפייניה בעת ההדפסה.
אחרי שתטען גליל של מדיה חדשה מאותה אצווה, כל שעליך לעשות הוא ללחוץ על הלחצן
FEED
(הזנה) (קידום) פעם או פעמיים כדי לסנכרן את המדבקות. בעקבות פעולה זו המדפסת תהיה מוכנה להדפיס עם אצוות המדיה החדשה ללא הצורך בכיול מחדש.