אפשרות קישוריות אלחוטית Wi-Fi ו-Bluetooth Classic
אפשרות קישוריות אלחוטית Wi-Fi ו-Bluetooth Classic

אפשרות קישוריות אלחוטית Wi-Fi ו-Bluetooth Classic

מדריך למשתמש זה דן רק בתצורה הבסיסית של אפשרויות הקישוריות האלחוטית של שרת הדפסה פנימי עם Wi-Fi ו-Bluetooth Classic 4.X, כמתואר בפרק הגדרת אפשרות שרת הדפסה עם חיבור Wi-Fi ובפרק הגדרת תצורת המדפסת באמצעות Bluetooth.
לקבלת פרטים על פעולות ה-Ethernet וה-Bluetooth של המדפסת שלך, עיין ב-Wired/Wireless Print Server User Guide (מדריך למשתמש בנושא שרת הדפסה אלחוטית/קווית) וב-Bluetooth Printer Management Guide (מדריך לניהול מדפסת Bluetooth), הזמינים באתר zebra.com.