הדפסת דוח איכות הדפסה
הדפסת דוח איכות הדפסה

הדפסת דוח איכות הדפסה

באפשרותך להדפיס דוח תצורה כדי להשתמש בו כסימוכין להגדרות המדפסת הנוכחיות.
 1. לחץ לחיצה ממושכת על
  FEED
  (הזנה) ( ) ועל
  CANCEL
  (ביטול) ( ) בו-זמנית למשך שתי שניות.
 2. כבה את המדפסת.
 3. לחץ לחיצה ממושכת על
  FEED
  (הזנה ( ) בעת הפעלת המדפסת. המשך ללחוץ על הלחצן עד שנורית חיווי המצב תהיה נורית החיווי היחידה שדולקת.
  המדפסת תדפיס סדרת מדבקות במהירויות שונות ובהגדרות רמת שחור הגבוהות והנמוכות מרמת השחור הנוכחית המוצגת במדבקת התצורה.
  דוח איכות הדפסה
 4. בדוק את מדבקות הבדיקה וקבע מי מהן מציגה את איכות ההדפסה הטובה ביותר ליישום שלך.
  1. אם ברשותך מכשיר לסריקת ברקודים, מדוד באמצעותו את הפסים והמרווחים וחשב את ניגודיות ההדפסה.
  2. אם אין ברשותך מכשיר לסריקת ברקודים, בדוק בעין או בסורק המערכת ובחר את הגדרת רמת השחור האופטימלית בהתבסס על המדבקות שהודפסו בבדיקה העצמאית.
  השוואת רמת שחור של ברקודים
  תיאורים של רמת שחור חזותית
  איכות הדפסה
  תיאור
  Too dark (כהה מדי)
  קל לזהות מדבקות כהות מדי. ייתכן שהן קריאות אך אינן 'לפי דרישות המפרט'
  גודל פסי הברקוד הרגילים גדל.
  הפתחים בתווים האלפאנומריים הקטנים עשויים להיות מלאים בדיו.
  הפסים והרווחים של ברקודים מסובבים צמודים זה לזה.
  Slightly dark (מעט כהה)
  קל פחות להבחין במדבקות מעט כהות.
  הברקוד הרגיל יהיה 'לפי דרישות המפרט'.
  תווים אלפאנומריים קטנים יהיו מודגשים ועשויים להיות מעט מלאים.
  המרווחים בברקודים מסובבים יהיו קטנים בהשוואה לברקודים שעומדים בדרישות המפרט, כך שהקוד עשוי להיות בלתי קריא.
  'לפי דרישות המפרט'
  ניתן לאמת ברקוד 'לפי דרישות המפרט' רק באמצעות סורק, אך צריכים להיות לו המאפיינים החזותיים הבאים.
  • בברקוד רגיל יהיו פסים שלמים ואחידים, עם מרווחים ברורים ומובחנים.
  • בברקוד המסובב יהיו פסים שלמים ואחידים, עם מרווחים ברורים ומובחנים. הוא אמנם עשוי לא להיראות טוב כמו ברקוד שמעט כהה, אולם הוא עדיין יעמוד בדרישות המפרט.
  • התווים האלפאנומריים הקטנים ייראו שלמים, גם בברקוד הרגיל וגם במסובב.
  Slightly light (מעט בהיר)
  מדבקות מעט בהירות עדיפות, במקרים מסוימים, ממדבקות מעט כהות עבור ברקודים 'לפי דרישות המפרט'.
  מדבקות מעט בהירות עדיפות, במקרים מסוימים, ממדבקות מעט כהות עבור ברקודים 'לפי דרישות המפרט'.
  גם הברקוד הרגיל וגם המסובב יעמדו בדרישות המפרט, אך ייתכן שהתווים האלפאנומריים הקטנים לא יושלמו.
  Too light (בהיר מדי)
  קל לזהות מדבקות בהירות מדי.
  גם בברקוד הרגיל וגם במסובב יהיו פסים ומרווחים לא מלאים.
  התווים האלפאנומריים הקטנים לא יהיו קריאים.
 5. רשום את ערך רמת השחור היחסית ומהירות ההדפסה הרשומים על מדבקת הבדיקה הטובה ביותר.
 6. הוסף או החסר את ערך רמת השחור היחסית מערך רמת השחור המופיעה במדבקת תצורת המדפסת. הערך המספרי הנוצר הוא ערך רמת השחור הטוב ביותר לשילוב של המדבקה הספציפית ומהירות ההדפסה.
 7. במידת הצורך, שנה את ערך רמת השחור הנוכחי של המדפסת לערך רמת השחור של מדבקת הבדיקה הטובה ביותר. ראה מתג בקרה של רמת השחור.
 8. במידת הצורך, שנה את מהירות ההדפסה הנוכחית לערך המהירות של מדבקת הבדיקה הטובה ביותר. תוכל לראות שתי אפשרויות לביצוע פעולה זו תחת כוונון איכות הדפסה.